PDA

View Full Version : Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 ĐMC - ĐTM - CKBVMTdungsaker
23-04-2011, 11:54 PM
anh em ơi có Nghị định mới rồi
Nhiều cái mới lém
Mời anh em vào mổ sẻ nhé
xin mời download tại link ở phía dưới bài này


CHÍNH PHỦ
-------CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Số: 29/2011/NĐ-CPHà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,


NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trên lănh thổ nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương 2.


ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Điều 3. Đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và các h́nh thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm (05) năm trở lên quy định tại phần A Phụ lục I Nghị định này thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới h́nh thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm (05) năm trở lên quy định tại phần B Phụ lục I Nghị định này thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới h́nh thức báo cáo riêng.
3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm (05) năm trở lên của các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia không thuộc danh mục Phụ lục I Nghị định này thực hiện đánh giá môi trường chiến lược rút gọn dưới h́nh thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
4. Kế hoạch năm (05) năm được xây dựng phù hợp với quy hoạch của ngành, lĩnh vực đă được thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược không bắt buộc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
5. Khuyến khích thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch không quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Điều 4. Thời điểm thực hiện và yêu cầu về việc sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược
1. Đánh giá môi trường chiến lược phải được thực hiện đồng thời với quá tŕnh lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
2. Kết quả đánh giá môi trường chiến lược phải được tích hợp vào văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
Điều 5. Nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới h́nh thức báo cáo riêng bao gồm:
a) Mô tả tóm tắt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
b) Quá tŕnh tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; mô tả phạm vi nghiên cứu của đánh giá môi trường chiến lược và các vấn đề môi trường chính liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
c) Mô tả diễn biến trong quá khứ và dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
d) Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; đánh giá, so sánh các phương án phát triển của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
đ) Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
e) Tham vấn các bên liên quan trong quá tŕnh thực hiện đánh giá môi trường chiến lược;
g) Đề xuất điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các biện pháp pḥng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
h) Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá;
i) Kết luận và kiến nghị.
2. Nội dung chính báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bao gồm:
a) Quá tŕnh tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; mô tả phạm vi nghiên cứu của đánh giá môi trường chiến lược và các vấn đề môi trường chính liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
b) Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; đánh giá; so sánh các phương án phát triển của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
c) Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
d) Tham vấn các bên liên quan trong quá tŕnh thực hiện đánh giá môi trường chiến lược;
đ) Đề xuất điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các biện pháp pḥng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;
e) Kết luận và kiến nghị.
3. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn bao gồm:
a) Quá tŕnh tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, phạm vi nghiên cứu của đánh giá môi trường chiến lược và các vấn đề môi trường chính liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
b) Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
c) Đề xuất điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các biện pháp pḥng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;
d) Kết luận và kiến nghị.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể yêu cầu về nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn; xây dựng, ban hành các hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược chuyên ngành.
Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới h́nh thức báo cáo riêng bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thẩm định;
b) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết;
c) Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
2. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thẩm định;
b) Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đă được lồng ghép báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết.
3. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thẩm định;
b) Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đă được lồng ghép báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể số lượng, quy cách các hồ sơ được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Điều 7. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc bí mật an ninh, quốc pḥng;
b) Bộ Công an, Bộ Quốc pḥng chủ tŕ, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc bí mật an ninh, quốc pḥng do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ḿnh;
d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ḿnh và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
2. Cơ quan tổ chức việc lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (sau đây gọi chung là chủ dự án) gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đến cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong thời hạn quy định tại Điều 8 Nghị định này có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải gửi văn bản thông báo cho chủ dự án biết để chỉnh sửa, bổ sung trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4. Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được tiến hành thông qua hội đồng thẩm định.
5. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thành lập hội đồng thẩm định. Thành phần hội đồng thẩm định gồm đại diện của các cơ quan có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chuyên gia, các tổ chức liên quan khác, trong đó có: Chủ tịch hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm một (01) Phó Chủ tịch hội đồng; một (01) Ủy viên thư kư; hai (02) Ủy viên phản biện và các Ủy viên.
6. Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn có thể được thực hiện bằng cách lấy ư kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của các Ủy viên hội đồng thẩm định.
7. Trường hợp cần thiết, cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tiến hành các hoạt động sau đây:
a) Khảo sát vùng thực hiện dự án và khu vực phụ cận;
b) Kiểm chứng, đánh giá các thông tin, dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá, dự báo trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
c) Lấy ư kiến của các tổ chức chính trị - xă hội, tổ chức xă hội, tổ chức xă hội - nghề nghiệp, các chuyên gia liên quan;
d) Tổ chức các cuộc họp chuyên gia đánh giá theo chuyên đề.
8. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
Điều 8. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh th́ thời hạn tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải thẩm định lại th́ thời hạn thẩm định thực hiện như quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.
Điều 9. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thẩm định
1. Trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thông qua hoặc được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án có trách nhiệm:
a) Hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trên cơ sở tiếp thu ư kiến của cơ quan thẩm định.
b) Hoàn chỉnh văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở tiếp thu ư kiến của cơ quan thẩm định. Trường hợp có ư kiến khác, phải có giải tŕnh cụ thể;
c) Giải tŕnh bằng văn bản về việc tiếp thu ư kiến thẩm định kèm theo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đă điều chỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đă chỉnh sửa, bổ sung gửi cơ quan thẩm định.
2. Trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược không được thông qua, chủ dự án có trách nhiệm:
a) Lập lại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
b) Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định lại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho cơ quan thẩm định để tổ chức thẩm định.
Điều 10. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược báo cáo kết quả thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong thời hạn tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đă được chỉnh sửa, bổ sung.
2. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là một trong những căn cứ để thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung, h́nh thức của báo cáo kết quả thẩm định và biên bản họp hội đồng thẩm định.
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Cơ quan thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm xem xét toàn diện, khách quan các đề xuất, kiến nghị trong báo cáo kết quả thẩm định và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong quá tŕnh thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

P/s: xin lỗi bác dungsaker ḿnh sửa lại nội dung cho nó pro chút, v́ nghị định này quan trọng nên bà con quan tâm rất nhiều. ^_^. yeumoitruong2010

dungsaker
23-04-2011, 11:58 PM
tôi mở màn luôn nhé: có hướng đi mới cho các cơ sở chưa làm thủ tục nào về môi trường cho quá tŕnh hoạt động:
Tại điều 39. Điều khoản chuyển tiếp có nêu
3. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng kư đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật, trong thời hạn không quá hai (02) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau:
a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này để thẩm định, phê duyệt;
b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này để đăng kư.
------------
Điều 39 này là hướng đi mới gia hạn 2 năm cho các cơ sở chưa có thủ tục môi trường
Nhưng c̣n 1 điều ḿnh chưa rơ là đoạn "ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật" ở điều này. Vậy xử lư như thế nào nhỉ ? mong anh em cho ư kiến

yeumoitruong2010
24-04-2011, 04:18 PM
3 danh mục chính trong Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 ĐMC - ĐTM - CKBVMT:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CHI TIẾT
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt được uỷ quyền của Bộ Tài nguyên và Môi Trường:
Cục Thẩm định và Đánh giá tác động Môi trường (http://www.vea.gov.vn/VN/gioithieu/donvitructhuoc/Pages/C%E1%BB%A5cTh%E1%BA%A9m%C4%91%E1%BB%8Bnhv%C3%A0%C4 %90%C3%A1nhgi%C3%A1t%C3%A1c%C4%91%E1%BB%99ngM%C3%B 4itr%C6%B0%E1%BB%9Dngnd.aspx) <-- link thông tin

Mời các bạn download ở phía dưới (nên tách ra để dễ dàng sử dụng và quản lư)

yeumoitruong2010
24-04-2011, 04:23 PM
Điều 40. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2011 và thay thế các quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Vậy nghị định trên hoàn toàn không thay thế cho nghị định 21 và 80 mà là chỉnh sửa và bổ sung

yeumoitruong2010
24-04-2011, 04:42 PM
Đại đa số anh em trong diễn đàn YMT đều quan tâm đến điều 16:

Điều 16. Điều kiện của tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Chủ dự án, tổ chức dịch vụ tư vấn phải có đủ các điều kiện sau đây mới được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Có cán bộ chuyên ngành môi trường với năm (05) năm kinh nghiệm trở lên nếu có bằng đại học, ba (03) năm nếu có bằng thạc sỹ, một (01) năm đối với tŕnh độ tiến sỹ;

b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với tŕnh độ đại học trở lên; (giải thích: nếu dự án xây dựng phải có kỹ sư tốt nghiệp ngành xây dựng, dự án hoá chất phải có kỹ sư đại học hoá chất,.......)

c) Có cơ sở vật chất - kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng để đo đạc, lấy mẫu, xử lư, phân tích các mẫu về môi trường, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Trong trường hợp không có thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. (giải thích: nếu đợn vị nào không có pḥng phân tích thí nghiệm th́ kư hợp đồng với 1 pḥng thí nghiệm có năng lực)

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm trước chủ dự án và trước pháp luật về các thông tin, số liệu của ḿnh trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết điều kiện, tổ chức hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. (sẽ có 1 thông tư hoặc văn bản quy định tổ chức nào được phép lập tư vấn ĐTM --> điều này giúp tránh trường hợp chủ đầu tư bị tư vấn MA)

Em gần được 5 năm rồi, đợi nghị định này có hiệu lực và thông tư hướng dẫn nó nữa th́ chắc là ok rồi ha ha

yeumoitruong2010
25-04-2011, 09:38 AM
Một bạn gửi email tới admin@yeumoitruong.com hỏi về các dự án không phải lập dự án đầu tư, vậy đó là những dự án nào. V́ trong nghị định nêu rơ:CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 29. Đối tượng phải lập, đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường
1. Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
Trả lời:
Theo luật đầu tư 2005:

Điều 45. Thủ tục đăng kư đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
1. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện th́ nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kư đầu tư.

7. Hoạt động đầu tư là hoạt động của nhà đầu tư trong quá tŕnh đầu tư bao gồm các khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện và quản lư dự án đầu tư.
8. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
Rất tiếc chẳng có văn bản nào thông báo rằng: quán cơm, cà phê, bar, hộ chăn nuôi heo nhỏ,... có phải làm cam kết hay không. Có tỉnh làm có tỉnh lại không làm Y_Y

yeumoitruong2010
25-04-2011, 09:50 AM
2. Trong các trường hợp sau đây, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xă tổ chức việc đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường:
a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn một (01) xă, không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);
b) Dự án đầu tư nằm trên địa bàn một (01) xă, không phát sinh chất thải trong quá tŕnh triển khai thực hiện.

Cái chữ có thể này chắc là đợi dài cổ, v́ xă thông thường không có cán bộ môi trường chuyên môn, ngay cả xă cũng sợ xác nhận v́ trách nhiệm v́ sự không rơ ràng của uỷ quyền này. Ngay cả uỷ quyền cho Ban quản lư Khu công nghiệp (trong nghị định 21) mà giờ này c̣n tính trên đầu ngón tay.

greenwater
25-04-2011, 11:51 AM
Nh́n chung Nghị định này cũng đă tháo gỡ nhiều vấn đề về thủ tục cho doanh nghiệp, nhưng cũng phải chờ tiếp hướng dẫn của Bộ TNMT nua các bạn a
Có khi Bộ TNMT lai cấp chứng chỉ hành nghề lập ĐTM như Bộ Xây dựng làm trong ngành xây dựng do các bạn a.

yeumoitruong2010
26-04-2011, 12:24 PM
Một anh gửi email đến admin@yeumoitruong.com với nội dung sau:

Chào anh, Trang web của anh rất co ich cho tôi, xem nó tôi rất hiểu về nhưng văn bản pháp luật mà nhưng con gà như tôi th́ chử nghĩa nó như đánh đố khi xem những NĐ,Thông Tư thật nhức đầu và khg hiểu ǵ cả, nhưng khi xem nó qua trang web của anh th́ hơi hiêu một phần nào. Cảm ơn anh

Phần tôi có một câu hỏi: Tôi đang làm quản lư khách sạn mini 11 pḥng, đă hoạt dộng 5 năm rôi, rồi một ngày nọ, UBND Phường xuống kiểm tra giấy tờ đầy đủ riêng chĩ tội thiếu bản cam kết bảo vệ môi trường và bị phạt tội này. Xin hỏi khách sạn "tầm cở" 11 pḥng như thế có cần lập bản dự án bảo vệ môi trường hay không? theo phụ lục ND 29 th́ khach sạn trên 50 pḥng phải làm, mà sao UBND Phuong bắt phải làm, tôi có lên UBND Quận hỏi th́ bắt phải làm, nhưng không có văn bản nào hướng dẫn sẽ làm thế nào, thủ tục ra sao, hỏi th́ không ai trả lời rỏ ràng cả, và cuối cùng chỉ ra dịch vụ môi trường làm. Xin anh cho ư kiến hướng dẩn nhé.
Cảm ơn anh nhiêu.Nhờ các anh em trong YMT hỗ trợ giải đáp nhé.
Thân

dungsaker
26-04-2011, 01:50 PM
anh chưa đọc kỹ nghị định 29 rồi
Anh cần biết là có 3 dạng thủ tục về môi trường sau:
- ĐMC : Đánh giá môi trường chiến lược cho các dự án thuộc Cấp Bộ thẩm định và phê duyệt
- ĐTM: Đánh giá tác động môi trường các dự án cấp Tỉnh thẩm định và phê duyệt
- Cam kết bảo vệ MT: Cấp huyện thẩm định xác nhận

+ Danh mục kèm theo NĐ 29 là các dự án phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường và các dự án có chỉ tiêu thấp hơn th́ phải làm Cam kết BVMT
+ Nghị định 29 là nghị định mới chưa có thông tư hướng dẫn
+ Nghị định 29 điều chỉnh bổ sung Nghị định 80, và NĐ 21 của Chính phủ
Và NĐ 80, NĐ 21 đă có thông tư 05/BTNMT hướng dẫn đầy đủ thủ tục lập Bản CKBVMT
Thời điểm này vẫn thực hiện theo hưởng dẫn tại TT 05 v́ NĐ 29 đến tháng 5 mới có hiệu lực
+ Trường hợp của bạn phải thực hiện Bản CKBVMT ở cấp huyện, quận - bạn liên lạc với pḥng TNMT quận để được hướng dẫn cụ thể hơn
luck

kaibanguyen91
26-04-2011, 08:51 PM
co ai gui cho em it tai lieu ve quan trac moi truog dc hok nhj

dungsaker
27-04-2011, 01:36 AM
2. Trong các trường hợp sau đây, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xă tổ chức việc đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường:
a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn một (01) xă, không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);
b) Dự án đầu tư nằm trên địa bàn một (01) xă, không phát sinh chất thải trong quá tŕnh triển khai thực hiện.
Cái chữ có thể này chắc là đợi dài cổ, v́ xă thông thường không có cán bộ môi trường chuyên môn, ngay cả xă cũng sợ xác nhận v́ trách nhiệm v́ sự không rơ ràng của uỷ quyền này. Ngay cả uỷ quyền cho Ban quản lư Khu công nghiệp (trong nghị định 21) mà giờ này c̣n tính trên đầu ngón tay.

----------------------------------

Theo ḿnh th́ việc ủy quyền này Luật nào cũng có và để pḥng là chính để áp dụng cho linh động
Riêng " có thể " ở NĐ 29 bạn nêu ḿnh nghĩ ít khả thi. Không phải v́ không có cán bộ chuyên môn hay trách nhiệm mà đơn giản đây là một thủ tục có tính kinh tế.

dungsaker
27-04-2011, 01:39 AM
Đại đa số anh em trong diễn đàn YMT đều quan tâm đến điều 16:

Điều 16. Điều kiện của tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Chủ dự án, tổ chức dịch vụ tư vấn phải có đủ các điều kiện sau đây mới được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Có cán bộ chuyên ngành môi trường với năm (05) năm kinh nghiệm trở lên nếu có bằng đại học, ba (03) năm nếu có bằng thạc sỹ, một (01) năm đối với tŕnh độ tiến sỹ;

b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với tŕnh độ đại học trở lên; (giải thích: nếu dự án xây dựng phải có kỹ sư tốt nghiệp ngành xây dựng, dự án hoá chất phải có kỹ sư đại học hoá chất,.......)

c) Có cơ sở vật chất - kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng để đo đạc, lấy mẫu, xử lư, phân tích các mẫu về môi trường, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Trong trường hợp không có thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. (giải thích: nếu đợn vị nào không có pḥng phân tích thí nghiệm th́ kư hợp đồng với 1 pḥng thí nghiệm có năng lực)

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm trước chủ dự án và trước pháp luật về các thông tin, số liệu của ḿnh trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết điều kiện, tổ chức hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. (sẽ có 1 thông tư hoặc văn bản quy định tổ chức nào được phép lập tư vấn ĐTM --> điều này giúp tránh trường hợp chủ đầu tư bị tư vấn MA)

Em gần được 5 năm rồi, đợi nghị định này có hiệu lực và thông tư hướng dẫn nó nữa th́ chắc là ok rồi ha ha

chúc may mắn

dungsaker
27-04-2011, 01:41 AM
Vậy nghị định trên hoàn toàn không thay thế cho nghị định 21 và 80 mà là chỉnh sửa và bổ sung

đúng vậy, chỉnh sửa và bổ sung những bất cập trong thời gian qua

hongyen1983
27-04-2011, 10:28 PM
Một anh gửi email đến admin@yeumoitruong.com với nội dung sau:
Nhờ các anh em trong YMT hỗ trợ giải đáp nhé.
Thân

Trường hợp này về phần lư th́ đúng nhưng về phần t́nh th́ hơi nguyên tắc.Nếu Bác có thể nói rơ trong thư là 'mộ ngày nọ' là năm nào tháng nào th́ hay quá v́ có những trường hợp có thể phạt nhưng có những trương hợp không thể phạt. Khách sạn đă hoạt động được 5 năm nhưng bác có biết ḿnh phải làm bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi khách sạn hoạt động hay không, biết sẽ khác mà không biết th́ sẽ khác, v́ không ai nỡ bắt tội một người không biết, không hiểu luật. Trong suốt thời gian hoạt động của khách sạn, Bác có nhận được bất ḱ công văn nhắc nhở nào của Pḥng tài nguyên môi trường hay cơ quan chức năng nào yêu cầu phải hực hiện đầy đủ các thủ tục môi trường không. Nếu không có th́ là d0 ḿnh không biết nên không làm, nếu có th́ do ḿnh biết nhưng không đi làm, khi đó sẽ có thể xử phạt. Điều quan trọng là khách sạn đă hoạt động rồi th́ không nằm trong trường hợp được làm Cam kết bảo vệ môi trường, chỉ có thể làm Đề án bảo vệ môi trường được qui định tại thông tư 04, nhưng thông tư này chỉ có hiệu lực duy nhất vào năm 2009, kể từ ngày 131/12/2009 thjo6ng tư này không c̣n hiệu lực nữa. Đây là vấn đề khó khăn cho cả cơ quan quản lư môi trường và cả cơ sở kinh doanh v́ nhiều cơ sở trước đó không biết ḿnh phải làm những thủ tục môi trường ǵ, đến khi biết được th́ đă hết hạn làm. thôi th́ các bác ráng chờ cho đến lúc có thông tư mới thay thế thông tư 04, khi đó các cơ sở đang hoạt động sẽ có cơ hội hợp thức hóa giấy phép môi trường của cơ sở ḿnh. Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên có văn bản đồng loạt gửi đến cho các cơ sở đang hoạt động nằm trong địa phận quản lư của ḿnh để cở sở biết và thực hiện. Lời khuyên đúng đắn là bác nên đến tư vần tại cacc1 cơ quan tư vấn, nếu chỉ tư vấn không th́ không mất tiền đâu bác ạh.

nngoctu
28-04-2011, 11:55 AM
đúng vậy, chỉnh sửa và bổ sung những bất cập trong thời gian qua
Đây này bạn:
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2011 và thay thế các quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Ghi chú: Nó chỉ thay thế các quy định tại các Điều trên thôi ah.

tiengsong842000
28-04-2011, 03:53 PM
Theo minh thi bac chu khach san mini tren doi ND29/2011 nay co hieu luc roi lam " De an bao ve moi truong don gian".
Quy dinh tai phan b, khoan 3 dieu 39
3. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng kư đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật, trong thời hạn không quá hai (02) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau:
a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này để thẩm định, phê duyệt;
b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này để đăng kư.

ANCHI
29-04-2011, 12:56 AM
tôi mở màn luôn nhé: có hướng đi mới cho các cơ sở chưa làm thủ tục nào về môi trường cho quá tŕnh hoạt động:
Tại điều 39. Điều khoản chuyển tiếp có nêu
3. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng kư đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật, trong thời hạn không quá hai (02) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau:
a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này để thẩm định, phê duyệt;
b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này để đăng kư.
------------
Điều 39 này là hướng đi mới gia hạn 2 năm cho các cơ sở chưa có thủ tục môi trường
Nhưng c̣n 1 điều ḿnh chưa rơ là đoạn "ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật" ở điều này. Vậy xử lư như thế nào nhỉ ? mong anh em cho ư kiến

ANCHI
29-04-2011, 12:58 AM
Theo ḿnh, th́ ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật tức là xử lư theo ND 117 đó. Có ai có ư ǵ khác không?

ANCHI
29-04-2011, 01:22 AM
Điều 39: Điều khoản chuyển tiếp
6.Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng kư đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Vậy là phải đợi thông tư hướng dẫn mới của Bộ rồi?

dungsaker
29-04-2011, 10:47 AM
Theo ḿnh, th́ ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật tức là xử lư theo ND 117 đó. Có ai có ư ǵ khác không?

NĐ 117 nhưng áp dụng điều nào, mức độ như thế nào bạn nhỉ

hackermtv
04-05-2011, 11:26 AM
:022: :Sick:tới hôm nay đă có thông tư hướng dẫn cho nghi đinh này chưa hả bà con.:gasmask::mail:

blackrosekhmt
04-05-2011, 05:02 PM
Thông tư này hướng dẫn chi tiết thực hiện các hoạt động đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

dungsaker
04-05-2011, 09:34 PM
Thông tư này hướng dẫn chi tiết thực hiện các hoạt động đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Ḿnh đọc qua và xem các mẫu kèm theo thông tư th́ Dự thảo này tập trung chủ yếu vào các công tŕnh xử lư môi trường của dự án.
Theo dự thảo này th́ các Quyết định phê duyệt hay Giấy xác nhận sẽ thay bằng thông báo

habac69
08-05-2011, 05:10 PM
Theo Nghị định 29 mới này BQL các KKT, KCN sẽ không có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt ĐTM, CKBVMT nữa. SỞ TNMT tha hồ việc để làm.
Nghị định mới sẽ rất nhiều văn bản để làm sau công tác thẩm định. Việc làm đề án BVMT đơn giản sẽ mang tính h́nh thức cho đầy đủ thủ tục của các cơ sở đă hoạt động

saker
08-05-2011, 05:34 PM
2. Trong các trường hợp sau đây, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xă tổ chức việc đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường:
a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn một (01) xă, không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);
b) Dự án đầu tư nằm trên địa bàn một (01) xă, không phát sinh chất thải trong quá tŕnh triển khai thực hiện.
Cái chữ có thể này chắc là đợi dài cổ, v́ xă thông thường không có cán bộ môi trường chuyên môn, ngay cả xă cũng sợ xác nhận v́ trách nhiệm v́ sự không rơ ràng của uỷ quyền này. Ngay cả uỷ quyền cho Ban quản lư Khu công nghiệp (trong nghị định 21) mà giờ này c̣n tính trên đầu ngón tay.
.

bây giờ nhà nước có ra chính sách mỗi xă phường đều có 1 cán bộ môi trường có chuyên môn rùi mà anh

habac69
08-05-2011, 05:36 PM
Các bạn có lẽ đều làm tư vấn cả, không biết có ai làm Quản lư nhà nước về môi trường không. CKBVMT là nguồn thu của pḥng TN&MT các huyện đó, đời nào cho các xă hưởng.hehe. Các bạn tin ko?

saker
08-05-2011, 05:58 PM
Các bạn có lẽ đều làm tư vấn cả, không biết có ai làm Quản lư nhà nước về môi trường không. CKBVMT là nguồn thu của pḥng TN&MT các huyện đó, đời nào cho các xă hưởng.hehe. Các bạn tin ko?
em k đồng t́nh lắm v́ xă e mấy anh học mt về đó làm đă làm đc gần 10 cái CKBVMT rùi mà trong ṿng hơn 1 năm.h huyên ủy quyền cho xă hết rùi mà.mỗi cái CKBVMT lăo tao đc 25 tr VND đấy.có cái th́ nh́u hơn.ngon hơn làm ĐTM.hi

habac69
09-05-2011, 07:50 AM
bây giờ làm môi trường bở ăn quá h́, copy với paste mà 20 tr. sau này sẽ đấu thầu quyền được làm ĐTM, CKBVMT.chứ kết quả phân tích toàn số liệu ảo. giải pháp đưa ra cho có, có thực hiện được đâu. lư thuyết quá nhiều, đến khi thanh tra, kiểm tra không thực hiện th́ cứ theo NĐ 117 mà xử phạt, chết DN, tư vấn viết lung tung mà không có trách nhiệm j cả. vô lư.

leda
12-05-2011, 03:49 PM
tôi mở màn luôn nhé: có hướng đi mới cho các cơ sở chưa làm thủ tục nào về môi trường cho quá tŕnh hoạt động:
Tại điều 39. Điều khoản chuyển tiếp có nêu
3. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng kư đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật, trong thời hạn không quá hai (02) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau:
a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này để thẩm định, phê duyệt;
b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này để đăng kư.
------------
Điều 39 này là hướng đi mới gia hạn 2 năm cho các cơ sở chưa có thủ tục môi trường
Nhưng c̣n 1 điều ḿnh chưa rơ là đoạn "ngoài việc bị xử lư vi phạm theo quy định của pháp luật" ở điều này. Vậy xử lư như thế nào nhỉ ? mong anh em cho ư kiến
Không biết cấu trúc của Đề án BVMT chi tiết có giống với cấu trúc ĐTM không nhỉ?

habac69
12-05-2011, 03:58 PM
không giống lắm, mà giống với cấu trúc của Đề án MT theo quy định tại tt 04/2008/TT-BTNMT i

toikthich
13-05-2011, 06:58 PM
Theo Nghị định 29 mới này BQL các KKT, KCN sẽ không có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt ĐTM, CKBVMT nữa. SỞ TNMT tha hồ việc để làm.
Nghị định mới sẽ rất nhiều văn bản để làm sau công tác thẩm định. Việc làm đề án BVMT đơn giản sẽ mang tính h́nh thức cho đầy đủ thủ tục của các cơ sở đă hoạt động

đâu có thấy chỗ nào nói điều này đâu bạn, trong dự thảo huớng dẫn thông tư c̣n nói rơ là"cơ quan thẩm định hoặc Ban quản lư được ủy quyền"
Chắc bạn nhầm!

toikthich
13-05-2011, 06:59 PM
cấu trúc đề án vẫn theo thông tư 04 hả mọi người????????????

habac69
14-05-2011, 04:19 PM
Trong Dự thảo thông tư không có điều khoản nào về việc ủy quyền cho BQL KKT. KCN cả, c̣n văn bản ủy quyền tại phụ lục 2.6 là ban soạn thảo chưa sữa xong mà copy từ phụ lục của thông tư 05/2008/TT-BTNMT.
Theo quy định tại Điều 40 th́ Nghị định 29 sẽ thay thay thế các điều 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 của nghị định 80 và các Khoản 3,4,5,6,7,8,9,10 Điều 1 nghị định 21. Mà quy định tại Khoản 8 Điều 1 NGhị định 21 th́

“Điều 17a. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường được uỷ quyền cho Ban Quản lư khu kinh tế thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong khu kinh tế khi Ban Quản lư khu kinh tế đó có tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường.
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường được uỷ quyền cho Ban Quản lư các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Ban Quản lư có tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường;
b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được phê duyệt sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 th́ phải được cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận là đă thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong Quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường.
3. Ban Quản lư khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được uỷ quyền có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, kết quả xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp huyện nơi có khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao".


Bây giờ nghị định 29 băi bơ Khoản này th́ BQL KKT, KCN sẽ không có thẩm quyền thẩm định nữa.
Bên cạnh đó trong nghị định 29 không có Điều, khoản nào quy định về việc ủy quyền cho BQL KKT, KCN thẩm định cả.
VIệc thẩm định sẽ do SỞ TNMT thẩm định, Các BQL không có đủ nhân lực và tŕnh độ chuyên môn để thực hiện, Việc thẩm định chỉ mang tính h́nh thức mà thôi

habac69
14-05-2011, 04:23 PM
cấu trúc đề án vẫn theo thông tư 04 hả mọi người????????????

Cấu trúc đề án sẽ có thông tư mới hướng dẫn, về cơ bản th́ như thông tư 04 thôi.

toikthich
15-05-2011, 09:54 PM
VIệc thẩm định sẽ do SỞ TNMT thẩm định, Các BQL không có đủ nhân lực và tŕnh độ chuyên môn để thực hiện, Việc thẩm định chỉ mang tính h́nh thức mà thôi

Ḿnh thấy nói thế là không đúng ví như thẩm định ĐTM ở Sở tài nguyên th́ họ cũng phải mời chuyên gia của các Sở ban ngành có liên quan để đánh giá một cách chính xác nhất tác động của Dự án
Và ở BQL cũng vậy, họ cũng phải mời từng đó chuyên gia để thẩm định
Vậy chất lượng thẩm định ĐTM ở Sở TNMT và BQL đâu có khác nhau???

habac69
16-05-2011, 07:41 AM
BQL vừa kêu gọi đầu tư, vừa thẩm định vừa phê duyệt dự án đă kêu gọi đầu tư. Liệu có hiệu quả không. Nói chung không tranh căi vấn đề này nữa. Phải có lí do chính đáng th́ Bộ TNMT mới không phân cấp cho BQL thẩm định ĐTM nữa.

daibangxanh
16-05-2011, 03:48 PM
BQL vừa kêu gọi đầu tư, vừa thẩm định vừa phê duyệt dự án đă kêu gọi đầu tư. Liệu có hiệu quả không. Nói chung không tranh căi vấn đề này nữa. Phải có lí do chính đáng th́ Bộ TNMT mới không phân cấp cho BQL thẩm định ĐTM nữa.
Bấm nút "Like" cho ư kiến của bác. Ư kiến quá chuẩn. Tôi nghĩ các ban quản lư nên tập trung hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, hỗ trợ về mặt kiến thức và chuyên môn về môi trường cho các doanh nghiệp.
Vừa đánh trống vừa thỏi c̣i th́ thiếu ǵ tiêu cực.

xuanhamt
17-05-2011, 07:19 PM
thuc ra theo nghi định 21 th́ cũng có mấy BQL được ủy quyền vừa thẩm định vừa phê duyệt đâu. quy định là như vậy nhưng để có được sự ủy quyền này th́ hơi khó đấy chứ không muốn nói là rất khó. Các Sở thầu hết rùi.

xuanhamt
17-05-2011, 07:20 PM
thuc ra theo nghi định 21 th́ cũng có mấy BQL được ủy quyền vừa thẩm định vừa phê duyệt đâu. quy định là như vậy nhưng để có được sự ủy quyền này th́ hơi khó đấy chứ không muốn nói là rất khó. Các Sở thầu hết rùi.

nhungdoahoaphudung
23-05-2011, 05:01 PM
Một bạn gửi email tới admin@yeumoitruong.com hỏi về các dự án không phải lập dự án đầu tư, vậy đó là những dự án nào. V́ trong nghị định nêu rơ:
Trả lời:
Theo luật đầu tư 2005:
Rất tiếc chẳng có văn bản nào thông báo rằng: quán cơm, cà phê, bar, hộ chăn nuôi heo nhỏ,... có phải làm cam kết hay không. Có tỉnh làm có tỉnh lại không làm Y_Y
Sao lại không có. Luật BVMT điều 24.
Điều 24. Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đ́nh và đối tượng không thuộc quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo vệ môi trường.

Như vậy nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định đối tượng có thu hẹp lại so với Luật (trái ko?) không?
Quy định trong nghị định có lẽ chưa cụ thể. Nếu Luật nói là các cơ sở dịch vụ ko phải lập ĐTM th́ phải lập CKMT ví dụ như trung tâm dịch vụ Viettel chẳng hạn, nhưng xét theo NĐ 29 th́ thằng này không phát sinh chất thải sản xuất.Vậy có lập ko????
Trong nghị định nên nêu rơ thế nào là chất thải sản xuất? Vậy thế nào là chất thải sản xuất. Về mặt nhà quản lư th́ nói thế nào cũng đc. Ví dụ Trung tâm dịch vụ của Viettel chẳng hạn, trong quá tŕnh hoạt động dịch vụ th́ có phát sinh cái nhựa của sim thẻ (v́ chỗ họ có bán sim mà, nếu khách hàng dùng xong bỏ lại đó th́ đương nhiên đó là chất thải rồi!).

habac69
23-05-2011, 09:29 PM
đúng là nhiều quy định c̣n chung chung, nhất là những dự án không phải lập báo cáo đầu tư

huancaomta
26-05-2011, 09:04 AM
Theo ḿnh th́ biện pháp xử lư được quy định tại Nghị định 117/2009/NĐ-CP Về xử lư vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

ANCHI
27-05-2011, 08:18 PM
Bác habac69 ơi!

Em có thấy chỗ nào quy định mẫu cấu trúc của Đề án BVMT chi tiết trong NĐ29 đâu Bác.
Em muốn t́m hiểu để mà chẳng biết nghiên cứu ở đâu cả. Bác chỉ em với

huancaomta
28-05-2011, 12:59 AM
Theo ḿnh th́ bạn nói đúng, nếu là sở TNMT thẩm định th́ vẫn phải mời các sở ban nghành khác mà. và nói đến xác nhận CKBVMT mà không ủy quyền cho BQL trong khi đó lại có thể ủy quyền cho xă th́ không tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư rồi

binhminh2006
10-06-2011, 11:25 AM
cho ḿnh hỏi là: tại khoản 1, điều 13 của nghị định này có nêu 1. Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá tŕnh lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).. Mà một báo cáo DTM mà làm từ quá tŕnh dự án mới làm báo cáo nghiên cứu khả thi, th́ khả năng phải làm lại DTM la rất cao ( do phải điều chỉnh trong thiết kê, hoặc vốn đầu tư...). Bạn nào hiểu sâu về phần này th́ giải thích giùm ḿnh vấn đề này với

suturado
28-07-2011, 09:29 AM
Bây giờ nghị định 29 băi bơ Khoản này th́ BQL KKT, KCN sẽ không có thẩm quyền thẩm định nữa.
Bên cạnh đó trong nghị định 29 không có Điều, khoản nào quy định về việc ủy quyền cho BQL KKT, KCN thẩm định cả.
VIệc thẩm định sẽ do SỞ TNMT thẩm định, Các BQL không có đủ nhân lực và tŕnh độ chuyên môn để thực hiện, Việc thẩm định chỉ mang tính h́nh thức mà thôi
Tại Khoản 3 Điều 28 TT 08/2009/TT/BTNMT (trách nhiệm của BQL KKT, KCNC, KCN) có quy định. Có pác nào đọc chưa ???
V́ TT 08 c̣n hiệu lực và đang được áp dụng....vậy phải theo ND29 hay theo TT 08? Nan giải nhỉ?
Bác nào cao thủ , vô bàn tiếp đi :dance3::dance3::dance3:

habac69
28-07-2011, 02:42 PM
Tại Khoản 3 Điều 28 TT 08/2009/TT/BTNMT (trách nhiệm của BQL KKT, KCNC, KCN) có quy định. Có pác nào đọc chưa ???
V́ TT 08 c̣n hiệu lực và đang được áp dụng....vậy phải theo ND29 hay theo TT 08? Nan giải nhỉ?
Bác nào cao thủ , vô bàn tiếp đi :dance3::dance3::dance3:

Bạn xem giưa thông tư và nghị định cái nào có tính pháp lư cao hơn (Thông tư hướng dẫn Nghị định). Nghị định 29 có tính pháp lư cao hơn v́ vậy sẽ áp dụng theo Nghị định 29. C̣n thông tư 08 /2008/TT-BTNMT sẽ được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Nghị định 29. Đó là điều chắc chắn

habac69
28-07-2011, 02:44 PM
Bác habac69 ơi!

Em có thấy chỗ nào quy định mẫu cấu trúc của Đề án BVMT chi tiết trong NĐ29 đâu Bác.
Em muốn t́m hiểu để mà chẳng biết nghiên cứu ở đâu cả. Bác chỉ em với

Chưa có hướng dẫn về Đề án BVMT bạn ạ, nói chung cấu trúc không có ǵ thay đổi so với cấu trúc quy định tại Thông tu 04/2008 đâu. Chỉ thay tên thôi. Sắp có thông tư hướng dẫn rồi đó

blackrosekhmt
29-07-2011, 11:33 AM
Hiện đă có Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lư và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
Các bạn bàn luận thêm nhé

blackrosekhmt
29-07-2011, 11:40 AM
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lư và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

duyloat
02-08-2011, 08:54 AM
Chào cả nhà!
Tớ thấy cái NĐ 29 này ra, tuy đă sửa được một số nội dung nhưng lại đưa ra bất cập: Việc lập lại Báo cáo ĐTM nhưng theo tớ t́m hiểu th́ thông tư hướng dẫn lại không có mẫu quy định cụ thể, nếu vậy th́ sẽ theo mẫu như lập mới th́ lại rất khó. Và không biết nếu lập lại th́ có phải lập lại toàn bộ dự án hay không nhỉ?

duyloat
02-08-2011, 09:34 AM
Cả nhà ơi đă có Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 29/2011/NĐ-CP rồi (có hiệu lực từ 02/9/2011) nhưng tớ không t́m thấy link mới chán chứ! Ai có th́ upload lên cho cả nhà xem nhé!

duyloat
04-08-2011, 08:58 AM
không biết bạn habac69 này làm ở đâu mà hiểu sai hoàn toàn vấn đề như thế nhỉ ? Sở TNMT cũng là cơ quan QLNN trực thuộc UBND tỉnh. Theo NĐ 29 th́ UBND tỉnh là cơ quan tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM. Như vậy Sở TNMT cũng sẽ chỉ được tổ chức thẩm định và phê duyệt khi có ủy quyền của UBND tỉnh thôi. BQL các KCN cũng tương tự vậy. Tớ cũng làm ở BQL các KCN, chỗ tớ đă được UBND tỉnh ủy quyền và khi NĐ 29 ra vẫn tiếp tục thẩm định và phê duyệt. Cũng xin nói thêm bg các BQL các KCN đă và sẽ tiếp tục kiện toàn bộ phận chuyên môn về môi trường (thành lập Pḥng Quản lư Môi trường), đảm bảo được chức năng nhiệm vụ được giao. Theo bạn có phải là h́nh thức không ?

habac69
04-08-2011, 09:15 AM
Cả nhà ơi đă có Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 29/2011/NĐ-CP rồi (có hiệu lực từ 02/9/2011) nhưng tớ không t́m thấy link mới chán chứ! Ai có th́ upload lên cho cả nhà xem nhé!

http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?14230-TH%C3%94NG-T%C6%AF-26-2011-TT-BTNMT-H%C6%AF%E1%BB%9ANG-D%E1%BA%AAN-NGH%E1%BB%8A-%C4%90%E1%BB%8ANH-29-V%E1%BB%80-L%E1%BA%ACP-%C4%90MC-%C4%90TM-CKBVMT

habac69
04-08-2011, 09:17 AM
không biết bạn habac69 này làm ở đâu mà hiểu sai hoàn toàn vấn đề như thế nhỉ ? Sở TNMT cũng là cơ quan QLNN trực thuộc UBND tỉnh. Theo NĐ 29 th́ UBND tỉnh là cơ quan tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM. Như vậy Sở TNMT cũng sẽ chỉ được tổ chức thẩm định và phê duyệt khi có ủy quyền của UBND tỉnh thôi. BQL các KCN cũng tương tự vậy. Tớ cũng làm ở BQL các KCN, chỗ tớ đă được UBND tỉnh ủy quyền và khi NĐ 29 ra vẫn tiếp tục thẩm định và phê duyệt. Cũng xin nói thêm bg các BQL các KCN đă và sẽ tiếp tục kiện toàn bộ phận chuyên môn về môi trường (thành lập Pḥng Quản lư Môi trường), đảm bảo được chức năng nhiệm vụ được giao. Theo bạn có phải là h́nh thức không ?

Bạn đọc Điều 40 nghị định 29 sẽ rơ có ủy quyền không nhé. Hủy bỏ các điều khoản ủy quyền BQL quy định tại NĐ 21. tham khảo thông tư 26 hướng dẫn nghị định 29 cho rơ nhé. Không làm sai thẩm quyền, ở địa phương ḿnh UBND tỉnh đă có CV chấm dứt ủy quyền, bạn cần tham khảo không, gửi mail ḿnh scan CV cho bạn tham khảo

duyloat
04-08-2011, 09:46 AM
OK gửi cho tớ tham khảo, mail của tớ là "duyloat@yahoo.com". Tuy nhiên cũng nói thêm với bạn rằng nhiều địa phương (không chỉ ở địa phương tớ), không nhất thiết phải có ủy quyền mà khi quyết định chức năng nhiệm vụ của BQL th́ quy định rơ trong quyết định luôn nên có thể có văn bản ủy quyền hoặc không? C̣n cũng có địa phương hiện tại Sở TNMT cũng chỉ là đơn vị thường trực thôi, chưa được ra quyết định phê duyệt đâu (ví dụ như Hà Nội chẳng hạn). Hủy bỏ điều khoản ủy quyền tại Nghị định 21 không có nghĩa là BQL không c̣n được ủy quyền đâu bạn ạ.Mặt khác khi ủy quyền không chỉ căn cứ vào NĐ 21 không đâu, c̣n ở Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 (mục h khoản 2 Điều 37) nữa bạn ạ!

tien05mt
10-08-2011, 05:11 PM
Điều 12, mục 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lập lại trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;
b) Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
c) Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

Nếu Dự án giảm quy mô, công suất nhưng giảm ảnh hưởng tới môi trường th́ ntn? Chủ dự án muốn giảm diện tích cũng như các hạng mục công tŕnh do dự án đă giảm nhiều th́ cần phải làm ǵ?

habac69
10-08-2011, 05:20 PM
ư kiến hay đây, đúng là chưa có quy định nào nói về cái này cả. theo suy nghỉ th́ giảm công suất sẽ giảm tác động tới môi trường, tuy nhiên giảm tác động như thế nào, tác động giảm th́ biện pháp giảm thiểu cũng phải thay đổi cho phù hợp, vậy thay đổi như thế nào th́ phù hợp, do đó phải đánh giá lại tác động và đưa ra biện pháp xử lư thích hợp tức là làm lại ĐTM
Ví dụ như lượng thải theo ĐTM ban đầu là 200 m3/ngaỳ đêm th́ công suất của hệ thống xử lư nước thải phải lớn hơn 300 m3/ngày đêm. Tuy nhiên sau khi giảm công suất lượng nước thải ch́ c̣n 100 m3/ngày đêm do đó hệ thống xử lư nước thải cũng phải thay đổi cho phù hợp chứ nếu áp dụng nguyên hệ thống theo ĐTM cũ th́ quá lăng phí. v́ vậy đánh giá lại ĐTM là phù hợp.

tien05mt
10-08-2011, 06:02 PM
Theo Em nghĩ th́ tùy theo mức độ thay đổi quy mô, công suất và loại h́nh của dự án để xác định có phải lập lại ĐTM hay không. Ví dụ nếu cơ sở là khu chế biến thủy sản th́ ảnh hưởng rất lớn. c̣n các khu đô thị nếu 2 ṭa nhà 20 tầng giảm xuống 15 tầng th́ việc lập lại ĐTM cũng không có ư nghĩa lắm.
Nhưng nếu việc thay đổi không lớn th́ không biết có cần phải báo cáo lại sở TN&MT không? nếu không báo cáo th́ ntn? cái đó Em chưa biết? ai có ư kiến góp ư giùm!

habac69
10-08-2011, 06:07 PM
Theo Em nghĩ th́ tùy theo mức độ thay đổi quy mô, công suất và loại h́nh của dự án để xác định có phải lập lại ĐTM hay không. Ví dụ nếu cơ sở là khu chế biến thủy sản th́ ảnh hưởng rất lớn. c̣n các khu đô thị nếu 2 ṭa nhà 20 tầng giảm xuống 15 tầng th́ việc lập lại ĐTM cũng không có ư nghĩa lắm.
Nhưng nếu việc thay đổi không lớn th́ không biết có cần phải báo cáo lại sở TN&MT không? nếu không báo cáo th́ ntn? cái đó Em chưa biết? ai có ư kiến góp ư giùm!

Tốt nhất là làm văn bản gửi Sở TNMT nêu rơ lư do thay đỏi công suất rồi xin ư kiến là có làm ĐTM lại không, Sở TNMT sẽ xin ư kiến của Cục Thẩm định và ĐTM rồi trả lời bằng văn bản. Hướng dẫn thế nào th́ làm thế đó, đừng có làm trái mà thanh kiểm tra hắn phạt cho đó, hành vi không lập lại ĐTM là vài trăm triệu đó

duyloat
11-08-2011, 08:27 AM
Điều 12 của Nghị định th́ quy định như vậy nhưng khi đến thông tư hướng dẫn cụ thể th́ lai quy định các trường hợp phải lập lại báo cáo ĐTM ở Điều 12 của Nghị định chỉ áp dụng đối với các dự án đă được phê duyệt Báo cáo ĐTM nhưng chưa đi vào hoạt động thôi:
Khoản 1, Điều 11, Thông tư 26: Dự án đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường [/COLOR]trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán, dự báo trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt.
Như vậy, đối với trường hợp Dự án đă được phê duyệt ĐTM và đă đi vào hoạt động, mà thay đổi quy mô công suất th́ sao???
Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Ai có ư kiến th́ cùng tranh luận nhé!

tien05mt
11-08-2011, 10:34 AM
Theo điều 10, khoản 1 mục b. của TT 26 (ko bit bản này có đúng theo BTNMT ra không v́ trên dđ có tin là TT chưa có tính pháp lư)
b) Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng kư, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng kư đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;
th́ phải lập ĐTM, hay CK theo phụ lục II ND 29.

duyloat
11-08-2011, 10:45 AM
Thế trường hợp dự án đă lập Báo cáo ĐTM và được phê duyệt, đến nay mở rộng, nhưng công suất không đến mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP th́ sao nhỉ?
Cái này ở Khoản 1 Điều 10 (đối tượng phải lập ĐTM), và khoản 1 điều 45 (đói tượng phải lập đăng kư bản cam kết BVMT) cũng đều không quy định???

tien05mt
11-08-2011, 10:53 AM
Chương 4 ND 29
Điều 29. Đối tượng phải lập, đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường
1. Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
th́ lập CK BVMT

huukienkk
11-08-2011, 11:13 AM
Những thông tin rất bổ ích!xin cảm ơn và mong rằng sẽ có nhiều bài viết và nhiều VBPL mới được cập nhật và mổ xẻ để anh em có dịp t́m hiểu!

huukienkk
11-08-2011, 11:21 AM
Những thông tin rất bổ ích!xin cảm ơn và mong rằng sẽ có nhiều bài viết và nhiều VBPL mới được cập nhật và mổ xẻ để anh em có dịp t́m hiểu!

habac69
11-08-2011, 11:25 AM
Điều 12 của Nghị định th́ quy định như vậy nhưng khi đến thông tư hướng dẫn cụ thể th́ lai quy định các trường hợp phải lập lại báo cáo ĐTM ở Điều 12 của Nghị định chỉ áp dụng đối với các dự án đă được phê duyệt Báo cáo ĐTM nhưng chưa đi vào hoạt động thôi:
Khoản 1, Điều 11, Thông tư 26: Dự án đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường [/COLOR]trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán, dự báo trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt.
Như vậy, đối với trường hợp Dự án đă được phê duyệt ĐTM và đă đi vào hoạt động, mà thay đổi quy mô công suất th́ sao???
Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Ai có ư kiến th́ cùng tranh luận nhé!

phải lập lại ĐTM thôi, hồi trước có ĐTM bổ sung th́ dễ hơn, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Luật BVMT 2005 th́ có lập ĐTM bổ sung tuy nhiên Nghị định và Thông tư hướng dân thi hành lại không có quy định về điều này. hay thật

duyloat
11-08-2011, 02:52 PM
Hix nếu khi thông tư có hiệu lực, yêu cầu nhà đầu tư lập lại ĐTM th́ lại cũng không đúng theo quy định. V́ không có chỗ nào quy định cả. Đúng là botay.com luôn rồi. Nghị định thi hành Luật lại bác bỏ cả Luật!!!

Blue sky.love
11-08-2011, 04:50 PM
Đại đa số anh em trong diễn đàn YMT đều quan tâm đến điều 16:

Điều 16. Điều kiện của tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Chủ dự án, tổ chức dịch vụ tư vấn phải có đủ các điều kiện sau đây mới được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Có cán bộ chuyên ngành môi trường với năm (05) năm kinh nghiệm trở lên nếu có bằng đại học, ba (03) năm nếu có bằng thạc sỹ, một (01) năm đối với tŕnh độ tiến sỹ;

b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với tŕnh độ đại học trở lên; (giải thích: nếu dự án xây dựng phải có kỹ sư tốt nghiệp ngành xây dựng, dự án hoá chất phải có kỹ sư đại học hoá chất,.......)

c) Có cơ sở vật chất - kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng để đo đạc, lấy mẫu, xử lư, phân tích các mẫu về môi trường, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Trong trường hợp không có thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. (giải thích: nếu đợn vị nào không có pḥng phân tích thí nghiệm th́ kư hợp đồng với 1 pḥng thí nghiệm có năng lực)

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm trước chủ dự án và trước pháp luật về các thông tin, số liệu của ḿnh trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết điều kiện, tổ chức hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. (sẽ có 1 thông tư hoặc văn bản quy định tổ chức nào được phép lập tư vấn ĐTM --> điều này giúp tránh trường hợp chủ đầu tư bị tư vấn MA)

Em gần được 5 năm rồi, đợi nghị định này có hiệu lực và thông tư hướng dẫn nó nữa th́ chắc là ok rồi ha ha

Thất nghiệp lâu dài rồi !! mới ra trường làm j để có dc 5 kinh nghiệm mà lên cấp đây !! đy cày võ lâm lấy kinh nghiệm ah

habac69
11-08-2011, 04:55 PM
Về lâu dài sẽ đấu thầu quyền làm ĐTM, hiện tại ở địa phương tôi yêu cầu các cơ quan tư vấn phải lập và nộp hồ sơ năng lực của đơn vị làm tư vấn, nếu không đủ điều kiện th́ không tiếp nhận hồ sơ

ngan_hoang
17-08-2011, 05:55 PM
Tôi có câu hỏi rất muốn mọi người cho ư kiến:
Thứ nhất: Đề án bảo vệ môi trường phải chờ thông tư hướng dẫn, nhưng không có sự hướng dẫn về quy mô, công suất, diện tích đối với những cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đ́nh, điều này quá khó cho việc đánh giá đối với cán bộ?
Thứ hai: Đối với quy mô hộ gia đ́nh chưa có cam kết bảo vệ môi trường th́ đến thời điểm này phải lập đề án, tuy nhiên mức độ ô nhiễm của các cơ sở này chưa lớn mà phải làm đề án th́ các bác trên bộ đ̣i hỏi hơi cao, với đề án đơn giản th́ cũng vẫn phải đo lấy mẫu, ít nhất phải mất 20 triệu. Trong khi đó làm CKBVMT, Đề án đối với những cơ sở này vẫn chỉ là khuyến khích.
Liệu có cách nào vừa có t́nh vừa có lư đối với những hộ gây ô nhiễm nhưng k lớn k?
Rất cảm ơn khi mọi người cho ư kiến góp ư

habac69
17-08-2011, 09:52 PM
Vấn đề đáng suy nghĩ đó

tien05mt
18-08-2011, 08:52 AM
Tôi có câu hỏi rất muốn mọi người cho ư kiến:
Thứ nhất: Đề án bảo vệ môi trường phải chờ thông tư hướng dẫn, nhưng không có sự hướng dẫn về quy mô, công suất, diện tích đối với những cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đ́nh, điều này quá khó cho việc đánh giá đối với cán bộ?
Thứ hai: Đối với quy mô hộ gia đ́nh chưa có cam kết bảo vệ môi trường th́ đến thời điểm này phải lập đề án, tuy nhiên mức độ ô nhiễm của các cơ sở này chưa lớn mà phải làm đề án th́ các bác trên bộ đ̣i hỏi hơi cao, với đề án đơn giản th́ cũng vẫn phải đo lấy mẫu, ít nhất phải mất 20 triệu. Trong khi đó làm CKBVMT, Đề án đối với những cơ sở này vẫn chỉ là khuyến khích.
Liệu có cách nào vừa có t́nh vừa có lư đối với những hộ gây ô nhiễm nhưng k lớn k?
Rất cảm ơn khi mọi người cho ư kiến góp ư

Ḿnh nghĩ:
- Cơ sở sản xuất hộ gia đ́nh là sản xuất j?
- Công suất hay sảm phẩm bao nhiêu?
- Lượng nhân công nhiều hay it?
- Mức độ phát thải chất thải ntn?
- Có ảnh hưởng người dân xung quanh không?
từ đó có thể khẳng định có làm hay không v́ Quy mô hộ gia đ́nh là nhỏ lượng phát thải cũng nhỏ --> ko gây ÔN MT th́ làm CK làm j. với lại bên Thanh tra họ có xuống mấy hộ gd làm j.
Nếu cần thiết có thể viết đơn giải tŕnh gửi pḥng TNMT nêu lên cơ sở sản xuất, lưu lượng phát thải, mức độ ảnh hưởng, các biện pháp đă làm để giảm phát sinh chất thải. Qua đó xin ư kiến chỉ đạo của Pḥng TNMT.
ĐÓ LÀ Ư KIẾN CHỦ QUAN CỦA M̀NH XIN AE GÓP Ư KIẾN NHA!

duyloat
22-08-2011, 10:21 AM
Chú ư về đối tương phải lập Báo cáo ĐTM theo Nghị định 29:
Theo PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ) bao gồm 146 trường hợp phải lập Báo cáo ĐTM, tuy nhiên cần lưu ư tại mục 145: "Dự án có từ một hạng mục trở lên trong số các dự án thứ tự từ 1 đến 143 của Phụ lục này" tức là sẽ siết chặt hơn các đối tượng phải lập ĐTM, các bạn chú ư nhé!
Ví dụ: 1 dự án chế tạo máy móc, thiết bị công cụ nếu theo mục 69 th́ phải 1000 tấn/năm trở lên mới phải lập ĐTM, tuy nhiên nếu dự án chỉ chế tạo máy móc, thiết bị với công suất 800 tấn/năm trong dự án có khâu mạ, phun phủ hoặc đánh bóng (mục 70) với công suất chỉ cần từ 500 tấn/năm trở nên th́ sẽ phải lập ĐTM rồi.

saker
22-08-2011, 12:57 PM
mọi người ơi cho ḿnh hỏi.đă có thông tư hướng dẫn chính thức về nghị định này chưa ah.ḿnh lâu rùi k tham gia diễn đàn.

habac69
22-08-2011, 03:34 PM
mọi người ơi cho ḿnh hỏi.đă có thông tư hướng dẫn chính thức về nghị định này chưa ah.ḿnh lâu rùi k tham gia diễn đàn.

bạn này không theo dơi diễn đần ǵ cả. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ban hành lâu rồi.
link của diến đàn nè:
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?14230-TH%C3%94NG-T%C6%AF-26-2011-TT-BTNMT-H%C6%AF%E1%BB%9ANG-D%E1%BA%AAN-NGH%E1%BB%8A-%C4%90%E1%BB%8ANH-29-V%E1%BB%80-L%E1%BA%ACP-%C4%90MC-%C4%90TM-CKBVMT

umikan
23-08-2011, 01:57 AM
bạn này không theo dơi diễn đần ǵ cả. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ban hành lâu rồi.
link của diến đàn nè:
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?14230-TH%C3%94NG-T%C6%AF-26-2011-TT-BTNMT-H%C6%AF%E1%BB%9ANG-D%E1%BA%AAN-NGH%E1%BB%8A-%C4%90%E1%BB%8ANH-29-V%E1%BB%80-L%E1%BA%ACP-%C4%90MC-%C4%90TM-CKBVMT

Em xin lỗi ạ nhưng mà mọi người ơi e có ai biết mail hay số điện thoại của a habac69 ko ạ, e đang cần gấp lắm

habac69
23-08-2011, 05:15 PM
Em xin lỗi ạ nhưng mà mọi người ơi e có ai biết mail hay số điện thoại của a habac69 ko ạ, e đang cần gấp lắm

bạn liên lạc qua email này nhé; ngochaccmt@gmail.com

saker
25-08-2011, 12:50 AM
bạn này không theo dơi diễn đần ǵ cả. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ban hành lâu rồi.
link của diến đàn nè:
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?14230-TH%C3%94NG-T%C6%AF-26-2011-TT-BTNMT-H%C6%AF%E1%BB%9ANG-D%E1%BA%AAN-NGH%E1%BB%8A-%C4%90%E1%BB%8ANH-29-V%E1%BB%80-L%E1%BA%ACP-%C4%90MC-%C4%90TM-CKBVMT

vâng e bít tội của e rùi ah.tại dạo này e bận quá k ghé qua diễn đàn thường xuyên đc.

kuduc
05-09-2011, 03:25 PM
Nuôi có 10 con heo, gây mùi cho mấy ông hàng xóm xung quanh, xuống kiểm tra ko thấy có CKBVMT là phạt 20 chai ah các bác? Có tội cho ông ấy quá ko?

nguyenha168
15-09-2011, 04:15 PM
Các bác cho em hỏi với ạ! Đến giờ vẫn chưa có thông tư hướng dẫn lập đề án BVMT cho đối tượng được quy định tại điểm 3 điều 39 nghị định này, nhưng tại địa phương em cơ quan quản lư đi kiểm tra và thúc giục cơ sở làm giữ lắm. Bây giờ em phải làm theo hướng dẫn nào ạ? Cứ ngồi chờ thông tư mới ra đời th́ các chủ cơ sở bị phạt mất tiêu rùi. Các bác giúp em với nhé.

cmscelio
23-09-2011, 08:24 PM
ḿnh cũng cùng thắc mắc như trên, bây giờ không làm không được v́ vừa có đoàn thực phẩm xuống kiểm tra (đă hoạt động từ năm 2007 tới nay mà không biết phải có giấy phép ǵ vê MT), th́ bây giờ ngồi chờ phạt thôi ạ?? Ḿnh chữa cháy trong lúc chờ đợi ntn đây? Doanh nghiệp rất thiết tha được làm đề án mà em cóc biết tư vấn như lào..

habac69
23-09-2011, 10:49 PM
có nhanh cũng phải cuối năm 2011 mới có, chưa có dự thảo để góp ư nữa là ban hành,hehe

cmscelio
23-09-2011, 10:55 PM
có nhanh cũng phải cuối năm 2011 mới có, chưa có dự thảo để góp ư nữa là ban hành,hehe

ư tớ hỏi là giờ có đoàn kiểm tra hay tệ hơn bên Cảnh sát MT xuống th́ ḿnh làm như nào để khỏi bị phạt? Có nên làm 1 công văn gửi pḥng TNMT quận/huyện nơi cơ sở đặt, rồi hỏi Giờ muốn làm đề án đề nghị hdan~ , lấy cv trả lời của Pḥng TNMT làm căn cứ để chứng minh ư muốn làm của doanh nghiệp được không?

habac69
23-09-2011, 10:58 PM
ư tớ hỏi là giờ có đoàn kiểm tra hay tệ hơn bên Cảnh sát MT xuống th́ ḿnh làm như nào để khỏi bị phạt? Có nên làm 1 công văn gửi pḥng TNMT quận/huyện nơi cơ sở đặt, rồi hỏi Giờ muốn làm đề án đề nghị hdan~ , lấy cv trả lời của Pḥng TNMT làm căn cứ để chứng minh ư muốn làm của doanh nghiệp được không?

Nên làm CV gửi Sở TNMT và phong TNMT để hỏi, Sở TNMT trả lời thế nào làm theo thế đó, có cơ sở mà gải tŕnh

cmscelio
23-09-2011, 11:15 PM
Tks nhiều nhé... chắc phải thế thật!