• WEBSITE KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC - AN TOÀN MÔI TRƯỜNG QHSE

  1. MÁY LỌC NƯỚC OHIDO - DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC OHIDO
   HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


   NGÀY HỘI XỬ LƯ NƯỚC THẢI
   FREE - Đánh giá tuân thủ luật Hóa Chất Ngày 10/05/2014 Lịch học HSE Basic (4 ngày)
   Lịch học ISO 50001 ngày 14/04/2014 ( tối) Lịch học ISO 14001 ngày 24/05/2014 (4 ngày)
   Lớp OHSAS 18001 ngày 05/05/2014 (tối) Khóa học Luật HSE ngày 16/04/2014
   Lớp vận hành trạm XL nước thải tháng 03/2014 (tối) Ngày 12/04/2014 Lịch học HSE Basic (4 ngày)
   Các khóa học về QHSE Khóa Luật và Quản lư MT tháng 04/2014 (4 ngày)

 • Xem kết quả 1 tới 7 của 7
  1. #1
   yeumoitruong2010's Avatar
   yeumoitruong2010 vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Cá voi xanh - admin
   Nghề: Freelancer
   Giới tính: Nam
   Ngày gia nhập
   May 2007
   Địa điểm
   Ho Chi Minh city
   Tuổi
   30
   Diện tích
   1,714

   B́nh thường Kế hoạch pḥng ngừa ứng phó sự cố hóa chất


   Download mẫu hồ sơ tại link sau:
   http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=9690

   Điều 30. Biện pháp pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
   1. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm không thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Hóa chất phải xây dựng Biện pháp pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất.
   2. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện Biện pháp pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với Sở Công Thương nơi đặt cơ sở hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Thông tư này.
   Điều 31. Xây dựng Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
   1. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất quy định tại Phụ lục IV Nghị định 108/2008/NĐ-CP với khối lượng vượt ngưỡng tương ứng phải xây dựng Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và tŕnh cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 34 Thông tư này.
   2. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm có thể tự xây dựng hoặc thuê các đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
   3. Hướng dẫn tŕnh bày Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư này.
   Điều 32. Nội dung Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
   1. Nội dung Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Hóa chất.
   2. Các yêu cầu về nội dung cụ thể của Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thực hiện theo quy định tại Phụ lục 12 kèm theo Thông tư này.
   Điều 33. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
   1. Đơn đề nghị của chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư này.
   2. Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm 10 (mười) bản. Trường hợp cần nhiều hơn do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải cung cấp thêm số lượng theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.
   3. Các tài liệu kèm theo (nếu có).
   Điều 34. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
   1. Cơ quan thẩm định, phê duyệt
   a. Cục Hóa chất là cơ quan tiếp nhận, thẩm định Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm A, B và tŕnh Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;
   b. Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C;
   c. Phân loại dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm được phân loại theo quy mô và tính chất của dự án quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh.
   2. Thẩm định Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
   a. Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Hóa chất, thời hạn thẩm định, phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
   b. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm về t́nh trạng hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cũng như yêu cầu khắc phục, bổ sung và thời hạn để hoàn thành hồ sơ;
   c. Trong ṿng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được kết luận, đánh giá của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
   - Tŕnh cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất khi nội dung Kế hoạch đă phù hợp;
   - Thông báo cho chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm không chấp thuận phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nêu rơ lư do không chấp thuận phê duyệt;
   - Trường hợp phải xây dựng lại Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất th́ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo những yêu cầu cần hoàn chỉnh, thời hạn hoàn thành để chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thực hiện. Tŕnh tự, thủ tục thẩm định thực hiện như tŕnh tự ban đầu.
   Quyết định phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư này.
   3. Sau khi Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đă được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm gửi Kế hoạch đến cơ quan quản lư nhà nước về pḥng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lư ngành, lĩnh vực và Ban quản lư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
   Điều 35. Hoạt động của Hội đồng thẩm định
   1. Hội đồng thẩm định Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch quyết định thành lập. Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch, thư kư Hội đồng và các thành viên khác là đại diện các cơ quan quản lư nhà nước có liên quan, cơ quan quản lư nhà nước về pḥng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương và các chuyên gia chuyên ngành. Tổng số thành viên Hội đồng thẩm định ít nhất là 09 (chín) người. Hội đồng thẩm định Kế hoạch có trách nhiệm tiến hành đánh giá, thẩm định Kế hoạch và lập bản kết luận.
   Kết luận của Hội đồng thẩm định thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 15 kèm theo Thông tư này.
   2. Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể. Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được phê duyệt.
   Điều 36. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định
   1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức cuộc họp thẩm định. Cuộc họp thẩm định chỉ được tiến hành trong trường hợp có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên.
   2. Trường hợp thành viên Hội đồng thẩm định không thể tham gia cuộc họp thẩm định th́ phải gửi Chủ tịch Hội đồng thẩm định ư kiến của ḿnh bằng văn bản.
   3. Tài liệu phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gửi đến các thành viên Hội đồng thẩm định chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc, trước ngày tổ chức cuộc họp.
   4. Thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận về nội dung của Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và những vấn đề khác có liên quan đến nội dung Kế hoạch. Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận nội dung Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đạt hoặc chưa đạt yêu cầu trên cơ sở ư kiến của 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội đồng có mặt đồng ư.
   5. Thư kư Hội đồng thẩm định có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp phải được Chủ tịch và Thư kư Hội đồng thẩm định kư.
   Điều 37. Phí thẩm định
   1. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải nộp phí thẩm định Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Phí thẩm định được nộp một lần và nộp đồng thời với thời điểm nộp hồ sơ Kế hoạch.
   2. Mức phí thẩm định, chế độ thu, nộp và quản lư sử dụng phí thẩm định thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
   Điều 38. Quản lư Biện pháp hoặc Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
   1. Trong quá tŕnh thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm, chủ đầu tư dự án phải bảo đảm đúng các yêu cầu trong Biện pháp hoặc Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đă được phê duyệt.
   2. Trường hợp có sự thay đổi trong quá tŕnh đầu tư, xây dựng làm thay đổi yêu cầu an toàn đă được phê duyệt, xác nhận, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xem xét, quyết định.
   3. Biện pháp hoặc Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phải được lưu giữ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm, là căn cứ để xây dựng kế hoạch quản lư an toàn hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất.
   4. Hàng năm chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đă được xây dựng trong Biện pháp hoặc Kế hoạch pḥng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

   Bài viết tương tự:

   • » Thành phần của các loại dầu DO
   • » Chiếu xạ y tế: Con dao hai lưỡi
   • » bài truyền thông của nhóm ḿnh nè
   • » Tính toán công suất ḷ đốt
   • » PHÂN LẬP, NHẬN DIỆN VI KHUẨN TÍCH LŨY...
   • » MÙI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
   • » Dùng Chlorine sao vẫn chưa khử hết sắt
   • » Nghị quyết của Chính phủ Về " Chính...
   • » Nghiên cứu quy tŕnh hấp thụ dung môi...
   • » Một số văn bản pháp luật liên quan tới...

   Xem thêm:

   • » Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất
   • » Khóa đào tạo Đánh giá tuân thủ pháp luật về hóa chất
   • » xếp loại nguy hiểm của hóa chất
   • » Tên thương mại của hóa chất?
   • » Lựa chọn đơn vị đào tạo an toàn hóa chất nào ?
   • » Quy định học an toàn hóa chất trong doanh nghiệp ?
   • » Học an toàn hóa chất ở đâu ?
   • » Số UN là ǵ? Mă số CAS là ǵ?
   • » Thắc mắc sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu diệt cỏ?
   • » Phân cấp quản lư theo danh mục hóa chất

   Last edited by yeumoitruong2010; 21-02-2013 at 08:40 PM.
   HĂY THEO ĐUỔI SỰ ƯU TÚ - THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN VỚI BẠN
   Nguyễn Trọng Minh
   Sdt: 0908090013 - trongminh2010@gmail.com
   Đào tạo và tư vấn: an toàn hóa chất, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, EHS laws.


  2. #2
   Ngày gia nhập
   Oct 2010
   Diện tích
   5

   B́nh thường

   bạn ơi cho ḿnh hỏi với, mẫu th́ ḿnh có rồi, nhưng ḿnh muốn tham khảo 1 bản kế hoạch cụ thể của 01 Công ty th́ có thể t́m ở đâu? cảm ơn bạn rất nhiều.

  3. #3
   MyNgoc_NLU's Avatar
   MyNgoc_NLU vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 2 - Mầm xanh
   Nghề: Sinh viên QLMT
   Giới tính: Nữ
   Ngày gia nhập
   Jun 2012
   Địa điểm
   TP Hồ Chí Minh
   Tuổi
   22
   Diện tích
   26

   B́nh thường

   dạ anh cho em hỏi trong nội dung có viết là "thông tư này" vậy thông tư này là thông tư nào vậy ạ, anh có thể nói rơ hơn để e t́m hiều được không ạ?

  4. #4
   snowy's Avatar
   snowy vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 3 - Chồi non
   Nghề: Văn pḥng
   Giới tính: Nữ
   Ngày gia nhập
   Sep 2009
   Địa điểm
   Hà Nội
   Tuổi
   27
   Diện tích
   37

   B́nh thường

   "Thông tư này" là thông tư 28/2010/TT-BCT đó em. :)
   Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại yêu cơ hoán diễm cơ

  5. #5
   yeumoitruong2010's Avatar
   yeumoitruong2010 vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Cá voi xanh - admin
   Nghề: Freelancer
   Giới tính: Nam
   Ngày gia nhập
   May 2007
   Địa điểm
   Ho Chi Minh city
   Tuổi
   30
   Diện tích
   1,714

   B́nh thường

   Quote Được viết bởi nam05y Coi bài viết
   bạn ơi cho ḿnh hỏi với, mẫu th́ ḿnh có rồi, nhưng ḿnh muốn tham khảo 1 bản kế hoạch cụ thể của 01 Công ty th́ có thể t́m ở đâu? cảm ơn bạn rất nhiều.
   Ḿnh th́ có mấy cái này nhưng mà v́ của khách hàng nên không share được, chỉ có thể giải đáp giúp bạn thôi
   HĂY THEO ĐUỔI SỰ ƯU TÚ - THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN VỚI BẠN
   Nguyễn Trọng Minh
   Sdt: 0908090013 - trongminh2010@gmail.com
   Đào tạo và tư vấn: an toàn hóa chất, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, EHS laws.


  6. #6
   hongyenmt's Avatar
   hongyenmt vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 2 - Mầm xanh
   Nghề: HSE
   Giới tính: Nữ
   Ngày gia nhập
   Aug 2011
   Địa điểm
   B́nh Dương
   Tuổi
   24
   Diện tích
   14

   B́nh thường

   Admin có thể giới thiệu một số đơn vị tư vấn lập Kế hoạch PN&UP sự cố hóa chất được không?
   Nếu công ty tự làm th́ có mất nhiều thời gian không? Cần chuẩn bị những g

  7. #7
   daibangxanh's Avatar
   daibangxanh vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Level 20 - Chúa tể các loài cây
   Nghề: HSE ENGINEER -0908090013
   Giới tính: Boy 100%
   Ngày gia nhập
   May 2007
   Địa điểm
   Ho Chi Minh city
   Tuổi
   29
   Diện tích
   2,195

   B́nh thường

   Quote Được viết bởi hongyenmt Coi bài viết
   Admin có thể giới thiệu một số đơn vị tư vấn lập Kế hoạch PN&UP sự cố hóa chất được không?
   Nếu công ty tự làm th́ có mất nhiều thời gian không? Cần chuẩn bị những g
   bạn cho email đi ḿnh gửi cho
   HSE ENGINEER
   0908090013
   Đào tạo: an toàn hóa chất, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, EHS laws.

  Các bài viết liên quan

  1. Trả lời: 2
   Bài cuối: 15-11-2013, 11:20 AM
  2. Trả lời: 3
   Bài cuối: 16-09-2013, 04:02 PM
  3. Trả lời: 0
   Bài cuối: 16-09-2013, 03:24 PM
  4. Trả lời: 1
   Bài cuối: 16-10-2012, 10:12 PM
  5. Cho em hỏi về kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất
   By nam05y in forum QUẢN LƯ HÓA CHẤT
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 18-10-2010, 05:39 PM
  Diễn đàn QHSE - Môi Trường - An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp - Chất lượng
  Trung tâm Truyền thông Bảo vệ Môi trường - Copyright @2007-2014