BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 267/LĐTBXH-BHXH
V/v: Giải đáp về chế độ đối với người bị tai nạn lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Da Giầy
(Sở Công nghiệp Hải Phòng)

 

Trả lời Công văn số 822/CV ngày 30/11/2004 của quý Công ty đề nghị giải đáp về chế độ chính sách đối với người bị tai nạn giao thông được coi như tai nạn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày tại Công văn nêu trên, trường hợp người lao động của quý Công ty bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc, được coi là tai nạn lao động và phải nghỉ làm việc dài ngày để điều trị thương tật. Theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì Công ty có trách nhiệm trả các khoản chi phí y tế và tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho người bị tai nạn lao động.

Ngoài ra, Công ty phải chi trả tiền trợ cấp cho người bị tai nạn lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân