huukienkk

Chữ ký

Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi!

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop