Minh Grac

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • F
  anh ơi, em mượn bài viết SaiGon_HaNoi của anh đăng blog cho bạn em đọc nha
  ^^! thanks anh nhiều :56::56:
  N
  mình đang làm luận văn về đánh gia nhanh nông thôn, mình có ít tài liệu về các chỉ số quá. bạn nào có send vào mail cho mình được được không? mail của mình là bennhau_1220@yahoo.com.cảm ơn trước nha
  P
  Hi, về tài liệu phim ATLD, bạn có thể mail qua cho mình dc ko. Mail mình: xuanhuong1707@gmail.com. Thanks bạn
  hí hí hí.
  Giờ mới vào gửi tin nhắn cho boss!
  Chúc Boss sức khỏe nhé
  N
  hiiiii
  minh la giang
  minh rat vui khi duoc dang ky lam thanh vien cua YMT,rat han hanh duc cung cac ban chia se ve van de moi truong ngay nay
  H
  chao ban, minh la Hanh, thanh vien moi, rat vui đuoc tham gia cung cac ban de chia se ve moi truong xung quanh ta
  mình đăng kí 1 CD nhé, cho minh tài khoản để chuyển tiền, mình ở Hà Nội
  H
  Bạn có thể chia xẻ với mình tài liệu về nước thải công nghiệp và phương pháp xử lý k? Mình gia nhập trễ nên mới tìm đến đây và ... hết hạm download.
  H
  hi, great to know you !
  (60 kí tự đào đâu ra ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)
  Ok,
  Tony sẽ chuyển cho các thành viên các tài liệu về HSE.
  HSE files to kept.

  Certificates
  Giaáy chöùng nhaän
  Elevator Inspection and Test
  Keát quaû kieåm tra vaø giaùm saùt thang maùy
  Compressor Inspection and Test
  Keát quaû kieåm tra vaø giaùm saùt maùy neùn
  Boilers Inspection and Test
  Keát quaû kieåm tra vaø giaùm saùt noài hôi
  Waste water Monitoring results
  Keát quaû giaùm saùt nöôùc

  Fire & Emergency Equipment
  Trang thieát bò khaån caáp vaø chöõa chaùy Fire Extinguishers: Locations, Inspection, service and maintenance records.
  BCC : baùo caùo veà kieåm tra, baûo döôõng vaø söõa chöõa
  Emergency Lights: Locations, Inspection, service and maintenance records.
  Fire Hose Reels: Locations, Inspection, service and maintenance records.
  First Boxes: Locations, Inspection, service and maintenance records
  Copies of emergency floor plans

  MSDS Complete set of MSDS for all chemicals used or stored in the factory
  Hoaøn thaønh vieäc thieát laäp MSDS cho taát caû caùc hoùa chaát ñang söû duïng vaø löu tröõ .
  Complete set of CDS for all chemicals used or stored in the factory
  Hoaøn thaønh vieäc thieát laäp CDS cho taát caû hoaù chaát ñang söû duïng vaø löu tröõ trong xöôûng
  Complete set of labels for all chemical containers
  Hoaøn thaønh vieäc thieát laäp tem nhaõn cho taát caû vaät chöùa hoùa chaát.
  Accident/Incidents
  Tai naïn Copies of all accident/incident reports
  Copy taát caû caùc baùo caùo tai naïn
  Copies of all accident/incident investigation reports
  Baùo caùo ñieàu tra tai naïn lñ
  Accident Log (to be signed monthly by factory manager)
  Danh saùch tai naïn ( ñöôïc ban gaùim ñoác xem xeùt haøng thaùng)
  Documentation
  Taøi lieäu Copy of signed HSE Policy Statement
  Copy chính saùch HSE cuûa nhaø maùy
  Copy of waste management Policy
  Copy Chính saùch quaûn lí chaát thaûi
  Copy o HSE Co-ordinators Job Description
  Copy baûn moâ taû coâng vieäc cuûa ngöôøi ñieàu phoái HSE

  Vietnam Labour Code
  HSE Statutory Documents
  Taøi lieäu hôïp phaùp veà HSE theo boä luaät lao ñoäng Vieät Nam List of Machinery, Equipment, Materials Substances having strict Occupational Requirements:
  Declaration Form of Objects having strict Occupational safety Requirements:
  Licence of Lift Operations
  Licence of Elevator Operation:
  Licence of Pressure Equipment Operation:
  Copy of 6 monthly Occupational Accident (or yearly report):
  ************ysis of Occupational accidents according to types of organisation:
  P
  anh ơi!! anh có tài liệu về các nhà khoa học nghiên cứu môi trường hem?? cho em xin đi nhá anh........cảm ơn anh nhiều!!!!
  L
  bạn ơi bạn có tài liệu về xử lý chất thải cồn ko! Bạn share cho mình với! Mình đang cần gấp, thanks bạn trước nha
  C
  YMT ơi, bạn có thể cho mình xin đ/c, SĐT để mình đến xin ít phim, hình ảnh về ATLĐ - VSLĐ ?
  B
  hy vong ban se doc y tuong cua minh va cho minh nhung y kien that can thiet
  hm............!cho rùa hỏi YMT2010 tí nha!ymt là ai zij??????????????đọc bài của ymt thấy chữ kí.......................hay quá hi hi làm cho r cười suốt............... hi hi chúc cho ymt lun" dễ xương",zui zer, mạnh khỏe,yêu đời,yêu..................môi trường & lun thành công.....
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
scroll-topTop