Nội dung mới nhất bởi ohchick

 1. O

  Công văn 4644/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa

  Công văn 4644/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa. Những trường hợp khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH thì được thanh toán phí giám định y khoa, đơn cử như sau: - Người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) lần...
 2. O

  Thông tư 170/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sd phí, lệ phí trong hóa chất

  Thông tư 170/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất THÔNG TƯ 170/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn...
 3. O

  Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

  Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Thay thế thông tư 19/2011/TT-BYT. Có hiệu lực ngày 15/08/2016. Xem file đính kèm
 4. O

  Thông tư 09/2016/TT-BKHCN quy định giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm của Bộ Khoa học công nghệ

  THÔNG TƯ 09/2016/TT-BKHCN QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Căn cứ Luật Hóa chất ngày...
 5. O

  Thông tư 14/2016/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế

  Thông tư 14/2016/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế. Thay thế thông tư 07/2010/TT-BYT hướng dẫn việc giám định suy giảm khả năng lao động của ngưởi lao động tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Có hiệu lực ngày 01/07/2016. Xem file đính kèm
 6. O

  Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

  Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2016. Các văn bản hết hiệu lực: + Mục V và Mục VI Thông tư liên tịch 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH; + Thông tư liên bộ 29/TT-LB; + Quyết định 167-BYT/QĐ; + Quyết định 27/2006/QĐ-BYT + Thông...
 7. O

  Thông tư 28/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

  Thông tư 28/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp Có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2016. xem thêm file đính kèm
 8. O

  Các quy chuẩn mới ban hành thay thế tiêu chuẩn quyết định 3733/2002/BYT

  Các quy chuẩn mới ban hành thay thế tiêu chuẩn quyết định 3733/2002/BYT 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép...
 9. O

  QCVN 30/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X

  THÔNG TƯ 30/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TIA X - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ TIA X TẠI NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6 năm...
 10. O

  QCVN 22/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

  THÔNG TƯ 22/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị...
 11. O

  QCVN 29/2016/BYT về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.

  THÔNG TƯ 29/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ ION HÓA - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ ION HÓA TẠI NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6...
 12. O

  QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

  THÔNG TƯ 27/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG - GIÁ TRỊ CHO PHÉP TẠI NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số...
 13. O

  QCVN 26/2016/BYT về vi khí hậu và giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

  THÔNG TƯ 26/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU - GIÁ TRỊ CHO PHÉP VI KHÍ HẬU TẠI NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn...
scroll-topTop