Resource icon

CẤP KHÍ TỰ NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌC THIẾU KHÍ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ 2019-07-12

No permission to download
CẤP KHÍ TỰ NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌC THIẾU KHÍ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Nguyễn Văn Phước, Lâm Minh Triết(1), Phạm Quốc Khánh

Viện Môi trường và Tài nguyên (IER) – ĐHQG TP.HCM
(1)Viện Nước & Công nghệ Môi trường (WETI)

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về cấp khí tự nhiên và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy sinh học thiếu khí chất thải rắn hữu cơ (CTRHC) trên mô hình thí nghiệm.
Tác giả
tho huynh
Downloads
1
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tho huynh

Share this resource

Top