Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất 2018-07-17

No permission to download
PHỤ LỤC IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ
DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIỂM PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
Các hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các chất quy định tại Bảng 1 của Phụ lục này và hỗn hợp chứa các chất quy định tại Bảng 1 khi phân loại theo GHS thuộc trường hợp quy định tại Bảng 2 Phụ lục này.

Các chất không làm kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thì phải làm biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.
Tóm lại tất cả các hóa chất phải được doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp
Tác giả
Minh YMT
Downloads
28
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh YMT

Share this resource

Top