Resource icon

Mindmap về ứng phó sự cố tràn dầu 2018-08-22

No permission to download
Mindmap về ứng phó sự cố tràn dầu
Nguồn: trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 08/7/2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự số tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013;
1534908344517.png
Tác giả
Ms Bean
Downloads
45
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

Share this resource

Top