Resource icon

Pilot Scale Studies on Membrane Based Industrial Wastewater Reuse Application in Ho Chi Minh City, 2019-07-12

No permission to download
“Tính chất phức tạp và độc hại của nước thải khu công nghiệp yêu cầu những công nghệ có khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm ra khỏi nước thải nhằm mục đích tái sử dụng cho các mục đích khác. Công nghệ Airlift-Membrane bioreactor đã được ứng dụng sử lý nước công nghiệp tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Thí nghiệm tiến hành nhằm mục đích khảo sát khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm ra khỏi nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận nhằm mục đich tái sử dụng. Tiến hành khảo sát vể khả năng bẩn màng, điều kiện tối ưu cho bể sinh hoc hiếu khí, nhằm mục đích xác định điều kiện hoạt động tối ưu cho hệ thống. Những kết quả ban đầu cho thấy rằng hiệu quả xử lý COD, độ đục, chất lắng lơ lững, nitrit … tượng đối cao; COD 91%; chất lắng lơ lững 100%; độ đục từ 90 đến 100%; nitrit 80%. Chất lượng nước thải sau xử lý có thể tái sử dụng cho những mục đích khác theo QCVN 24/2009/BTNMT.”
Thích: Bichvi
Tác giả
tho huynh
Downloads
0
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tho huynh

Share this resource

Top