Kết quả tìm kiếm

 1. huunam

  BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ Căn cứ Nghị...
 2. huunam

  BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày...
 3. huunam

  PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG...
 4. huunam

  Nhức nhối môi trường... mong chờ hương ước

  Nhức nhối môi trường... mong chờ hương ước Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về môi trường cho từng người dân, biến bảo vệ môi trường thành một việc làm rộng rãi, thiết thực và có hiệu quả, một số địa phương đã làm thí điểm, đưa quản lý môi trường thành một thành phần của hương ước...
 5. huunam

  Tự ý chặt hạ, di dời cây xanh sẽ bị phạt đến 15 triệu đồng

  Bắt đầu từ 1/7/2010, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng mức phạt từ 10- 15 triệu đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di dời cây xanh trên địa bàn thành phố. Mức phạt này còn áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây: Đổ chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh trong khu vực đô thị; trồng...
 6. huunam

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Thực hiện chương trình BDKH

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Thực hiện chương trình BDKH (xem file đính kèm)
 7. huunam

  Phân compost cuả rác thải đô thị phần 3)

  12.3 ECONOMICS Introduction  Kinh tế là yếu tố chính trong tất cả các giai đoạn của một khối phân compôt có chất lượng. Thật vậy đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu để đăng ký quyết định chọn lọc khối phân nhu một vấn đề quản lý chất thải và lựa chọn phương pháp xử lý. Vấn đề kinh...
 8. huunam

  Phân compost của rác thải đô thị (phần 2)

  12.2 TECHNOLOGY Facility Site Selection Considerations Caùc moái quan taâm veà söï löïa choïn ñòa ñieåm coù ñieàu kieän thuaän lôïi Buffer Zone Khu vöïc laøm taàng ñeäm Vieäc ñaùnh giaù xaûy ra vôùi caùc ñieàu kieän xöû lyù chaát thaûi ñang xem xeùt söï löïa choïn ñòa ñieåm &...
 9. huunam

  Phân compost của rác thải đô thị (phần 1)

  COMPOSTING OF MUNCIPAL SOLID WASTES ( Phân compost cuả rác thải đô thị ) 12.1 PRINCIPLES ( Nguyên lý ) Definition ( Định nghĩa )  Sự định nghĩa cuả phân compôt như đã được áp dụng cho việc quản lý MSW được định nghiã như sau: “ Phân compôt là sự phân huỷ thuộc sinh vật học cuả phần nhỏ...
 10. huunam

  Tài liệu về Quản lý An Toàn Hóa Chất

  Phần 1 http://www.megaupload.com/?d=1QL9Z5FZ 01 - Gioi thieu chung ve QLATHC 02 - The nao la cac diem nong 03 - Dinh nghia NPO 04 - trinh bay dong NPO 05 - BT Old fritz (Còn tiếp)
 11. huunam

  Kho tài liệu tham khảo về đa dang sinh học

  + Các văn bản quy phạm pháp luật về đa dạng sinh học (sẽ được tải lên theo các đường link sao): Dữ liệu sẽ được cập nhật sau + Các nghiên cứu khác
 12. huunam

  Cộng đồng tham gia vào các quyết định về BVMT ở Khu Công nghiệp

  Theo các bạn thì vài trò của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp như thế nào?
scroll-topTop