Kết quả tìm kiếm

 1. Minh YMT

  Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2018

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2018 - Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm Read more about this resource...
 2. Minh YMT

  Danh mục hóa chất phải khai báo

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất phải khai báo - Danh mục hóa chất phải khai báo Read more about this resource...
 3. Minh YMT

  Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện - Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện Read more about this resource...
 4. Minh YMT

  Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh - Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh Read more about this resource...
 5. Minh YMT

  Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất - Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất Read more about this resource...
 6. Minh YMT

  Danh mục hóa chất cấm

  Minh YMT submitted a new resource: Danh mục hóa chất cấm - Danh mục hóa chất cấm Read more about this resource...
 7. Minh YMT

  Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn nghị định 113 hóa chất

  BỘ CÔNG THƯƠNG __________________________ Số: 32 /2017/TT-bct CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
 8. Minh YMT

  Quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Căn...
 9. Minh YMT

  Nghị định 33/2017/NĐ-CP xử phạt tài nguyên nước và khoáng sản

  Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định 33/2017/NĐ-CP xử phạt tài nguyên nước và khoáng sản. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2017/NĐ-CP Hà...
 10. Minh YMT

  Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về chức năng quyền hạn Bộ Tài nguyên và Môi trường

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19...
 11. Minh YMT

  Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

  Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán...
 12. Minh YMT

  an toàn trong sử dụng và vận chuyển chai chứa lpg

  AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG VÀ VẬN CHUYỂN CHAI CHỨA LPG Điều 31. Quy định chung trong sử dụng và vận chuyển chai chứa LPG 1. Chai chứa LPG phải: a) Còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn và chưa quá thời hạn kiểm định; b) Đăng ký sử dụng, đăng ký nhãn hiệu hàng...
 13. Minh YMT

  Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí

  Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí 1. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG; LNG; CNG. 2. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; LNG; CNG. 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai. 4. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG; CNG...
 14. Minh YMT

  Điều kiện chai LPG lưu thông trên thị trường

  Điều 17. Điều kiện chai LPG lưu thông trên thị trường 1. Chai LPG trước khi đưa vào sử dụng phải thực hiện việc kiểm định, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật; chai LPG đã qua sử dụng phải thực hiện tái kiểm định theo quy định. 2. Chai LPG phải còn nguyên hình dạng thiết kế...
 15. Minh YMT

  Điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp CNG

  Điều 16. Điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp CNG 1. Trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp CNG phải đáp ứng Điều kiện dưới đây: a) Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối; b) Phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư...
 16. Minh YMT

  Điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LNG

  Điều 15. Điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LNG 1. Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LNG phải đáp ứng Điều kiện dưới đây: a) Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối; b) Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu...
 17. Minh YMT

  Điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG

  Điều 14. Điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG 1. Trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG phải đáp ứng các Điều kiện dưới đây: a) Trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG phải phù...
 18. Minh YMT

  Điều kiện đối với cửa hàng bán LPG chai

  Điều kiện đối với cửa hàng bán LPG chai Cửa hàng bán LPG chai phải đáp ứng các Điều kiện dưới đây: 1. Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối. 2. Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực...
 19. Minh YMT

  Điều kiện đối với đại lý kinh doanh LPG

  Điều 11. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh LPG Tổng đại lý kinh doanh LPG (sau đây gọi tắt là tổng đại lý) là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các Điều kiện dưới đây: 1. Có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 (hai nghìn) chai LPG và LPG chai (trừ...
 20. Minh YMT

  Điều kiện thực hiện pha chế khí

  Điều kiện thực hiện pha chế khí 1. Chỉ thương nhân kinh doanh khí đầu mối được thực hiện pha chế khí tại cơ sở sản xuất, chế biến hoặc kho khí của thương nhân kinh doanh khí đầu mối. Thương nhân thuộc các thành phần kinh tế được pha chế khí trong kho ngoại quan khí. 2. Thương nhân đầu mối pha...
scroll-topTop