Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Hiệu suất xử lý bụi của hệ thống

    cho 1 sơ đồ công nghệ trong đó có 4 thiết bị xử lý khí theo thứ tự buồng lắng --> cyclon-->lọc túi vải-->màng nước và hiệu suất xử lý của từng bể là 53% 70% 88% 82%. Xác định hiệu suất xử lý chung hệ thống thì ta lấy 4 cái đó cộng lại rồi chia 4 phải không mọi người
scroll-topTop