Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Đăng ký tham quan nhà máy Xử lý chất thải

    Em cũng xin đăng ký 1 vé nha. Hồng Bảo Châu DT: 01662866920
  2. H

    kHÔNG CÓ CHẤT THẢI NGUY HẠI NHƯNG VẪN PHẢI ĐĂNG KÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI?I

    MỌI NGƯỜI GIÚP MINH VỚI! MINH LÀM CHO CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG. cÓ TRƯỜNG HỢP NHƯ VẦY NÈ BẠN CÔNG TY x ĐÃ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI NHƯNG THẬT CHẤT LƯỢNG CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA HỌ KHÔNG CÓ. vẬY CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI mÌNH CÔNG TY ĐÓ CO PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI VỚI CÔNG TY...
scroll-topTop