Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Kí hợp đồng với cùng lúc nhiều đơn vị vận chuyển và xử lí chất thải nguy hại

    theo mình, công ty có quyền ký hợp đồng với nhiều đơn vị có chức năng và năng lực xử lý CTNH (một ông thì dạng lỏng, rắn...), điều quan trọng ở chỗ là công ty phải chứng minh với cơ quan nhà nước về nguồn gốc phát sinh CTNH (khối lượng, chủng loại, thành phần...) tại doanh nghiệp, và giải trình...
  2. D

    Kí hợp đồng với cùng lúc nhiều đơn vị vận chuyển và xử lí chất thải nguy hại

    theo mình, công ty có quyền ký hợp đồng với nhiều đơn vị có chức năng và năng lực xử lý CTNH (một ông thì dạng lỏng, rắn...), điều quan trọng ở chỗ là công ty phải chứng minh với cơ quan nhà nước về nguồn gốc phát sinh chất thải tại doanh nghiệp, giải trình cho được vì sao phải ký cùng lúc nhiều...
scroll-topTop