Kết quả tìm kiếm

  1. K

    miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành nào?

    tài liệu nào cũng nêu là doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sẽ được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. nhưng lại ko nêu cụ thể đó là quy định nào. bạn nào biết thì trả lời giúp mình với nha. cảm ơn nhiều thật nhiều:018::018::018::018::018::018::018:
  2. K

    báo cáo quản lý chất thải nguy hại

    :30:mình làm việc cho công ty vận chuyển CTNH. hiện tại sắp tới kỳ báo cáo quản lý chất thải nguy hại 06 tháng đầu năm, nhưng mình không biết lập báo cáo xong sẽ gửi đến cơ quan nào. TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, hay SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG tại địa phương mình làm việc? hay là cả hai? và chứng...
scroll-topTop