Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Cơ sở tính và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn ???

    Cơ sở tính và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: - Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí - Nghị định...
scroll-topTop