Kết quả tìm kiếm

  1. S

    MLVSS, MLSS, TSS, TVS, SS

    Đúng vậy. Nhưng chỉ tương tự về ý nghĩa thôi chứ về bản chất thì nó không phải thế. VSS, SS là trong nước thải nói chung (đầu vào, đầu ra); còn MLVSS, VSS là chỉ tính trong bể xử lý thôi.
scroll-topTop