Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Cách tính độ cứng trong nước

    một mẫu nc dc phân tích có các nồng độ ion như sau: đơn vị mg/l na+:20; k+:30; mg2+:10; ca2+:5; sr2+:2; cl-:40; hco3-:67; co3(2-):0 ; so4(2-):5; no3-: 10 xác định độ cứng tổng cộng,độ cứng bicacbonat,độ cứng cacbonat giải: độ cứng gây ra bởi ion ca2+: 5x50/20=12.5 độ cứng gây ra bởi ion mg2+...
scroll-topTop