25/2014/qd-ttg

  1. Minh YMT

    Chức năng nhiệm vụ Tổng Cục Môi Trường

    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI...
scroll-topTop