Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

amiang

  1. L

    amiăng

    Theo phụ lục thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì Vật liệu cách nhiệt có amiăng thải, Vật liệu xây dựng thải có amiăng (trừ amiăng xi măng) đều thuộc chất thải nguy hại. Nhưng mình thấy chung chung quá, không rõ sản phẩm nào có cái đó cả, chả lẽ phải tìm hiểu từ lúc nó sản xuất ( khá là khó khăn). Bạn...
  2. D

    Tư vấn Amiang

    Mình đang muốn xây dựng tài liệu trong công ty đối với amiang, mình nên làm gì? Cách nhận biết amiang, những vật liệu nào có thể chứa amiang cần được test. Cám ơn mọi người!