Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

an toàn dầu khí

  1. Minh YMT

    còn hiệu lực Quyết định 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí d

    QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2015/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Dầu khí ngày 18 tháng 12 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ ban hành...
  2. Tairo

    còn hiệu lực Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn dầu khí

    1. Quyết định 41/1999/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí (hết hiệu lực) 2. Nghị định 03/2002/NĐ-CP về việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí (còn hiệu lực) 3. Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (còn hiệu...
Top