an toàn nhà kho

  1. V

    Quy định an toàn của Nhà kho, cơ sở chứa hóa chất

    Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn của cơ sở chứa hóa chất, nhà kho đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật như sau: Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng 1. Địa điểm a. Nhà xưởng, kho tàng phải được bố trí tại địa điểm phù hợp với các điều kiện về quy hoạch; b. Vị trí đặt nhà...
scroll-topTop