an toàn sức khỏe

  1. Minh YMT

    Nghị định số 31/2015/NĐ-CP Ngành nghề người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

    Các ngành nghề sau người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Điều 28. Danh mục công việc...
  2. HSE

    An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc

    Nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2014, ILO đã thực hiện xuất bản một báo cáo An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc về đánh giá tình hình sử dụng các hóa chất và tác động của chúng trong môi trường làm việc và môi trường hiện nay, trong đó có sự...
scroll-topTop