an toàn trong thi công xây dựng

  1. hoahong39

    Thông tư 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức...
scroll-topTop