bãi chứa than

  1. N

    đề án bảo vệ môi trường

    cả nhà cho mình hỏi: đối với kho chứa, bãi chứa than có công suất thế nào thì phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết vì mình k thấy quy định trong phụ lục của NĐ 29. Thank cả nhà
scroll-topTop