bài tập

  1. TuanTrung

    Tài liệu  Bài tập CTR

    Ai cho em một số ví dụ về dạng bài này với 1 Xác định thành phần CTR 2 Tính thời gian cần thiết cho một chuyến xe vận chuyển 3 Xác định độ ẩm 4 Tỷ lệ phối trộn 5 Lượng CTR cần thu gom 6 Xác định cthh của rác khô 7 Tính lượng ct nito cần thu gom do trong năm học quản lý ctr em chểnh mảng quá giờ...
  2. Minh YMT

    Bài tập lớp ISO 14001 tháng 03/2015

    GRECO Training là đơn vị hàng đầu về số lượng và chất lượng trong đào tạo ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường tại TP.HCM Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho việc hình thành và duy trì hệ thống. Có 3 cam kết cơ bản...
Top