bài tập

  1. TuanTrung

    Bài tập CTR

    Ai cho em một số ví dụ về dạng bài này với 1 Xác định thành phần CTR 2 Tính thời gian cần thiết cho một chuyến xe vận chuyển 3 Xác định độ ẩm 4 Tỷ lệ phối trộn 5 Lượng CTR cần thu gom 6 Xác định cthh của rác khô 7 Tính lượng ct nito cần thu gom do trong năm học quản lý ctr em chểnh mảng quá giờ...
scroll-topTop