bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm

  1. Minh YMT

    Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam - Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm

    NXVN 04:2014 BAO BÌ GIẤY TỔNG HỢP DÙNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM Composite paper packing for food products (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hà Nội - 2014 I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng 1. Khái niệm...
scroll-topTop