bao bì nhựa tự phân hủy sinh học

  1. Minh YMT

    Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam - Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học

    NXVN 03:2014 BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC Biodegradable plastic shopping bag (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hà Nội – 2014 I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng 1. Khái niệm: Bao bì nhựa tự phân...
scroll-topTop