Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

báo cáo chủ nguồn thải ctnh

  1. M

    Hỏi về Quản lý chất thải nguy hại

    Các bạn cho mình hỏi một số vấn đề sau: - Khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH những mã có chung mã có thể gộp được làm một được không? Ví dụ: hộp mực in thải, mực in thải có thành phần nguy hại, hộp mực in thải có thành phần nguy hại Mã CTNH 08 02 04 . Vậy mình có thể gộp chung 3 loại này vào làm...