báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  1. nhungdoahoaphudung

    Quy định về quan trắc giám sát môi trường

    Theo quy định của Nghị định 18, Thông tư 26, 27 thì: đối với cơ sở thuộc cấp huyện, dự án phải lập đề án BVMT đơn giản thì có phần giám sát môi trường định kỳ, còn theo mẫu kế hoạch BVMT thì quá đơn giản ko có nói gì đến giám sát. Vì lý do đó xảy ra trường hợp lách luật: Chủ dự án lập cái dự án...
scroll-topTop