Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bao cao xa thải

  1. N

    Nhà máy đang xả nước thải 50m3, chuẩn bị xây dựng HTXLNT 100m3 thì làm thế nào?

    Hiện tại Nhà máy tôi đang xả nước thải có HTXLNT 50m3 mà chưa có giấy phép. Chuẩn bị xây dựng HTXL NT 100m3/ngày đêm. Đồng thời đang làm báo cáo xả nước thải. Cách làm của tôi: - Lập báo cáo xả thải theo trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước. - Đánh giá khả năng tiếp nhận NT của nguồn nước...
  2. xuanvy

    báo cáo xả thải

    cho mình hoi cả nhà la chi phí cho một báo cáo xả thải nhà máy với công suất xử lý nước thải là 600 m3/ngày là bao nhiêu