Ứng dụng Gom Rác GRAC

báo cáo

  1. Minh YMT

    Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải

    MẪU BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (download file đính kèm) (Kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMTngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Mẫu báo cáo QLCTNH của chủ nguồn thải CTNH *** (TÊN CHỦ NGUỒN THẢI) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
  2. linhsay

    Hỏi Về báo cáo quản lý chất thải Rắn

    Các bác cho em hỏi, đã ai làm việc với báo cáo quản lý chất thải rắn chưa ạ???
Top