Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bảo hiểm thất nghiệp

  1. Minh YMT

    Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

    Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Luật việc làm 2013 (bài viết này được cập nhật ngày 01/4/2015) Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. Hỗ trợ học nghề. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm...