bảo hộ lao động

  1. quangthanhtran

    Sơ lược về trang thiết bị Bảo hộ

    Thông tư 04_2014_TT-BLDTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong đó có bảng hướng dẫn chi tiết trang thiết bị bảo hộ cho từng ngành (29 Ngành nghề)
  2. Ms Bean

    Chức năng nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên

    An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao động ở cơ sở bầu ra. Cán bộ an toàn - vệ sinh viên hoạt động dưới sự...
scroll-topTop