bảo vệ môi trường biển

  1. P

    Phương tiện kỹ thuật bảo vệ môi trường biển

    Phương tiện kỹ thuật bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm hiện hành dùng để loại bỏ các chất độc hại từ các nguồn thải tầu biển cũng như để chống rò rỉ dầu thường xuyên xảy khi khai thác các dàn khoan trên thềm lục địa hay trong sự cố với các tầu chở dầu. Bảo vệ môi trường biển trong khi khai...
scroll-topTop