Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bể uasb

  1. N

    Nước thải Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học kỵ khí

    Quá trình phân huỷ kỵ khí các chất hữu cơ trong xử lý nước thải là quá trình sinh hoá phức tạp tạo ra hàng trăm sản phẩm trung gian và phản ứng trung gian. Tuy nhiên, phương trình phản ứng sinh hoá trong điều kiện kị khí có thể biểu diễn đơn giản như sau: Chất hữu cơ =====> CH4 + CO2 + H2 + NH3...
Top