bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

  1. HSE

    Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

    DANH MỤC BÊNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HIỂM A/ Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1976 quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành 1. Bệnh do bụi - Bệnh do bụi phổi...
  2. hoahong39

    Thông tư 36/2014/TT-BYT bổ sung bệnh Bụi phổi-Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp...

    THÔNG TƯ BỔ SUNG BỆNH BỤI PHỔI-THAN NGHỀ NGHIỆP VÀO DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, GIÁM ĐỊNH Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của...
scroll-topTop