Ứng dụng Gom Rác GRAC

biện pháp sử dụng năng lượng

  1. P

    TT 02/2014/TT-BCT Quy định các BP sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả....

    THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP Có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về: 1. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các quá trình dùng chung trong sản xuất công nghiệp...
Top