bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

  1. hoahong39

    Thông tư 32/2014/TT-BNNPTNTQuy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành NNPTNT

    Thông tư do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn quy định Quy định nội dung hoạt động quan trắc môi trường và cảnh báo môi trường Ngày có hiệu lực: 29/10/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số...
scroll-topTop