bod

  1. H

    hỏi về biện pháp xử lý nước thải

    các bạn cho mình hỏi biện pháp xử lý nước thải sẽ được áp dụng tương ứng với tỉ lệ BOD:COD trong nước thải?
scroll-topTop