bồi dưỡng

  1. M

    Phân biệt Bồi thường, Bồi dưỡng, Trợ cấp Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp

    Mọi người phân biệt giúp em về khái niệm Bồi thường, Bồi dưỡng, Trợ cấp Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp. Khi Tai nạn lao động xảy ra, NLĐ thực hiện Bồi thường, Bồi dưỡng và Trợ cấp ntn. Điều kiện và mức độ thực hiện của NLĐ
  2. daibangxanh

    Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

    THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002; Căn cứ Nghị định số...
scroll-topTop