bồi thường trợ cấp

  1. meomaythongminh

    Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp

    THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 10/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Thi hành Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa...
scroll-topTop