buồng lắng

  1. T

    xử lý bụi

    help !! mọi người cho em hỏi nếu lưu lượng đầu bài là 2000 m3/h nên chọn buồng lắng thế nào ạ ( ví dụ: L= 25000 m3/h thì chọn 3 buồng lắng song song ). Lưu lượng bé quá e không biết làm sao cả T_T. ai giúp dùm e với
scroll-topTop