cá nhân

  1. Minh Grac

    Báo cáo an toàn hóa chất

    download mẫu báo cáo an toàn hóa chất ở phía dưới nhé :dance3: Điều 48. Báo cáo định kỳ 1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm a. Báo cáo theo định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm gửi về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 10 tháng 12...
scroll-topTop