cán bộ hse

  1. Minh YMT

    Nhiệm vụ cán bộ HSE an toàn sức khỏe môi trường

    Phạm vi nhiệm vụ của cán bộ HSE (cán bộ phụ trách an toàn sức khỏe môi trường) tùy vào chức vụ, mô hình tổ chức, lĩnh vực hoạt động, tính cam kết của lãnh đạo tại các tổ chức khác nhau thì sẽ khác nhau. Mô tả công việc của cán bộ HSE có thể liên quan đến: Cập nhật và đánh giá tuân thủ pháp luật...
  2. Minh YMT

    Cán bộ HSE an toàn sức khỏe môi trường

    Nếu bạn là cán bộ HSE an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thì đây là một vinh dự lớn lao, đây là nghề trách nhiệm xã hội: giảm thiểu về chấn thương, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, bảo vệ môi trường và tài sản của công ty. Tại sao lại có nghề HSE Nhiệm vụ cán bộ HSE an...
scroll-topTop