cảnh sát môi trường

  1. hoahong39

    Nghị định 105/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

    NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi...
  2. xq.cnmt

    Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường

    PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Ủy ban thường vụ...
scroll-topTop