Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cấp cứu ban đầu

  1. HSE

    Danh mục nội dụng huấn luyện vệ sinh lao động và cấp cứu ban đầu cho người lao động

    DANH MỤC NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG, CẤP CỨU BAN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000) NỘI DUNG SỐ GIỜ HỌC I. Vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp 12 giờ 1. Tác hại của nhiệt độ, vi khí hậu nơi làm việc và biện...