Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cấp phép đầu tư

  1. P

    Không cấp phép đầu tư cho ngành sử dụng nhiều hóa chất

    Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ có chủ trương hạn chế thu hút dự án đầu tư thuộc ngành nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường, công nghệ thấp và thâm dụng nhiều lao động, ưu tiên các dự án có công nghệ cao. Ngày 21/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định cấm đầu tư với các nhóm ngành...