cấp phép khí thải

  1. N

    Hỏi về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp?

    Có đơn vị nào đã xin xác nhận giấy phép xả thải khí thải công nghiệp chưa? Thủ tục thế nào? Còn phải quan trắc khí thải tự đồng truyền số liệu về sở TNMT nữa? Xin hỏi ít kinh nghiệm.
scroll-topTop